ชุมชนคุณธรรมบ้านผัง ๗

เป็นชุมชนคุณธรรมฯ  ต้นแบบ  ที่นำพลังบวร  อันประกอบด้วย  บ้าน  วัดหรือศาสนสถาน  โรงเรียนและราชการมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้ทุกคนทุกครอบครัวอยู่ดี  มีความสุข  มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันข่าวสาร  และเป็นศูนย์ร่วมจิตใจให้ยึดมั่นในหลักศีล ๕  ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา  รักและเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์

เป็นชุมชนชาวพุทธนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในชีวิตประจำวัน  ถือเป็นแนวปฏิบัติมาตลอดปกติชาวบ้านมีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ในครัวเรือน  ทำให้ชาวบ้านประหยัดรายจ่าย  พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม  เชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีไทย

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดนิคมพัฒนาราม
วัดนิคมพัฒนาราม  อยู่หมู่ที่ ๓  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล  เป็นศูนย์กลางชองชุมชนคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านผัง ๗ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยในวัดนิคมพัฒนารามมีศึกษาและเรียนรู้ ดังนี้
๑. รูปปันหลวงปูทววด   
๒.  เจดีย์ศรีสตูล     
๓.  โรงเรียนพระพุทธสาสนาวันอาทิตย์     
๔.  แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สวนป่าร้อยปี เขาควนล้วน อยู่หมู่ที่ ๓  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เส้นทางเดินป่าที่ผ่าน  ป่าทึบ  มีต้นไม้สูงใหญ่ ตลอดเส้นทาง เหมาะ สำหรับการศึกษาธรรมชาติ  พืชพันธุ์ดั้งเดิม เป็นพื้นที่สูงสุดในชุมชน สามารถชมทิวทัศน์ของชุมชน ได้โดยรอบ ชมทะเลหมอกในยามเช้า และชมดวงอาทิตย์ตกในยามเย็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วัดนิคมพัฒนาราม อยู่หมู่ที่ ๓     ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอมะนัง จังหวัดสตูลเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษบกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้คนในชุมชนและบุคคลที่สนในนำไปปฏิบัติลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กัยตนเอ

สัมมาชีพผักปลอดสารพิษ อยู่หมู่ที่ ๓  ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูลบ้านตัวอย่างพึ่งตนเอง  กิจกรรมหลักคือการปลูกผักปลอดสารพิษ การทำขยะหลุม ปลูกพืชสมุนไพร

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ชุมชนคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนด้ยพลังบวรบ้านผัง ๗
เป็นชุมชนชาวพุทธ กิจกรรมที่โดดเด่นได้แก่ 
๑. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา                             
๒.  กิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น                   
 – วันสารทเดือนสิบ                 
 –  ประเพณีชักพระ                        
 –  กิจกรรมลอยกระทง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม