อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ. เชียงใหม่

ที่ตั้ง 334 ตำบล แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
๑.เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ใน พ.ศ.๒๕๔๙ และทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ๒๕๔๙ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (พื้นที่ ๔๖๘ ไร่ ๓ งาน ๑๐ ตารางวา) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ รวม ๙๒ วันภายใต้ชื่อ “มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๔๙” ซึ่งเป็นงานที่ประเทศไทยประสบเป็นอย่างมาก
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 08.00 – ๑๘.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เป็นสถานที่ที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
คนไทย
ผู้ใหญ่ 100 บาท
เด็ก สูง 100-140 ซม. 70 บาท
ต่างชาติ
ผู้ใหญ่ 200 บาท
เด็ก สูง 100-140 ซม. ๑๕0 บาท
*เด็กอายุต่ำกว่า 100 ซม. เข้าชมฟรี
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ ในรูปแบบต่างๆ โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนพันธุ์ไม้ตามฤดูกาล มีทั้งสวนไทย สวนต่างประเทศ แบ่งเป็นโซนสวยงาม
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5311 4110
๗.ช่องทางออนไลน์
https://www.royalparkrajapruek.org/
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบุเครื่องหมาย /)
ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดไลย์ จังหวัดลพบุรี

ชุมชนคุณธรรมวัดไลย์ มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางขาม เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน เพราะส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวนเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงสัตว์

วัดไลย์  มีโบราณสถานโบราณวัตถุที่เก่าแก่หลายอย่าง อย่าง เช่น พระอุโบสถ พระวิหารเก้าห้อง มณฑปยอดปรางค์ รูปหล่อพระศรีอาริยเมตไตรย์ เป็นต้น และมีพิพิธภัณฑ์วัดไลย์ เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุของวัดและเป็นของเก่าที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้นำมาถวายวัด โดยจัดแสดงให้ชมในอาคารพิพิธภัณฑ์ 2 ชั้น และมีประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตรไตรย์ จัดในวันขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๖ 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

พระวิหารเก้าห้อง
เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น มีพระประธานเป็นหินทรายลงรักปิดทอง ปางสมาธิ เป็นซุ้มเรือนแก้วแบบพระพุทธชินราช ผนังด้านหน้าและด้านหลังมีช่องแสงผ่าน ลายปูนปั้นเรื่องทศชาติและปฐมสมโพธิ ผนังด้านหน้าลายปูนปั้นเป็นภาพพุทธประวัติ มีลักษณะใกล้เคียงกับลายปูนปั้นของวิหารนางพญาที่ศรีสัชนาลัย
มณฑปยอดปรางค์
เป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะพิเศษ เป็นอาคารมณฑปที่มีประตูทางเข้าเป็นช่องโค้งแหลม มีซุ้มจั่วประตูปั้นเป็นลายก้านขด มีประวัติสร้างขึ้นเพื่อครอบเตาหลอมอัฐิธาตุทองแดง เมื่อครั้งทำพิธีหล่อรูป พระศรีอาริยเมตไตรย์ ปัจจุบันภายในมณฑปนี้  ยังมีเตาหลอมโลหะปรากฏให้เห็นอยู่
พิพิธภัณฑ์วัดไลย์
เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุของวัดและเป็นของเก่าที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้นำมาถวายวัด โดยจัดแสดงให้ชมในอาคารพิพิธภัณฑ์ 2 ชั้น

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

รุกขมรดกของแผ่นดิน (ต้นพิกุล) อายุกว่า ๓๐๐ ปี
นพิกุล จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ที่อยู่คู่กับวัดไลย์มาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด เมื่อสมัยต้นกรุงศรีอยุธยา เป็นต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดลพบุรี มีอายุประมาณ ๓๐๐ กว่าปี ปัจจุบัน ได้รับการประกาศจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้เป็นต้นไม้ ๑ในจำนวน ๘๘ ต้น จากทั่วประเทศ ให้เป็น “รุกขมรดกของแผ่นดิน” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนพฤกษศาสตร์ “ดอกมณฑาทิพย์”
ตั้งอยู่บริเวณวัดไลย์ เลขที่ ๑ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท้ายไลย์
หมู่ ๑๐ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การทำอาหารพื้นบ้าน(ครัวท้ายไลย์)
ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑๐ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สาธิตการทำอาหารพื้นบ้านโบราณเฉพาะถิ่น เช่น แกงบอน แกงขี้เหล็กขนมต้มญวน ขนมเต่า เป็นต้น

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม