ชุมชนคุณธรรมบ้านแหลม-หน้าทัพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชุมชนคุณธรรมฯ หน้าทัพ-บ้านแหลม เป็นชุมชนขนาดเล็กที่คนในชุมชนกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม ทำอาชีพประมงขนาดเล็กเป็นอาชีพหลัก วิถีชีวิตของชาวชุมชนที่ปรากฏออกมาเป็นอาชีพที่ผู้มาเยือนพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ชุมชนบ้านแหลม-หน้าทัพเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่เหนียวแน่น และเป็นที่รวมแหล่งศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนา ผู้คนในชุมชนก็มีความรักใคร่กันดี กลมเกลียว วิถีการเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและร่มเย็น ล้อมรอบด้วยป่าชายเลน และท้องทะเลอ่าวทองคำที่เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีค่าของชุมชน 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน เป็นการเที่ยวชมวิถีชุมชนหน้าทัพ หมู่ 7 ที่มีความ เป็นอยู่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ มีเสน่ห์ความเป็นมุสลิม ทั้งด้านวัฒนธรรมการแต่งกาย อาหาร  ศาสนสถานที่เป็นจุดเด่นของชุมชน คือ มัสยิดดารุลอามาน (มัสยิดสีชมพู) มัสยิดดารุลอามานบ้านหน้าทัพ เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติศาสนกิจ ของศาสนาอิสลาม ของชุมชนหมู่ 7 บ้านหน้าทัพ ความโดดเด่นของตัวอาคารเป็นสีชมพู นั่งรถซาเล้ง ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอหางอวนบ้านหน้าทัพ 251 หมู่ที่ 15 บ้านบางตง เป็นการนำ “หางอวน” หรือยอดใบลานที่มีอยู่ใน ท้องถิ่นมาทำ เป็นเส้นตากแห้งและทอเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการหาปลา โดยใช้ติดที่ปลายอวน   ได้นำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชีวิตประจำวัน เช่น หมวก กระเป๋า พวงกุญแจ กล่องทิชชู และกล่องใส่ของอเนกประสงค์ เป็นต้น จากคุณสมบัติของเส้นหางอวนที่มีความแข็งแรง คงทน เหนียว ไม่เปื่อยยุ่ยง่าย และไม่เป็นเชื้อรา ทำให้ได้รับความนิยมของผู้คนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านมุสลีมะฮ์บ้านแหลม หมู่ 14 เป็นการเรียนรู้การ ทำเครื่องแกงกับกลุ่มแม่บ้าน  ที่รวมตัวกันทำพริกแกงโดยใช้วัตถุดิบที่ปลูกเองในชุมชนซึ่งสามารถส่งไป ขายที่ประเทศสิงคโปร์ เครื่องแกงที่นิยมคือ เครื่องแกงแพะ รับประทานข้าวมันทะเลเป็นอาหารของชาวประมงที่ทำกินง่าย ๆ ชุมชนบ้านหน้าทัพได้ประดิษฐ์ทำอาหารข้าวมันทะเลโคลน เพื่อสอดรับกับการเที่ยวชุมชน ข้าวหมกปลากะพง ขนมปะดา ทอดเทมปุระ  

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สวรรค์ป่าชายเลน ป่าอเมซอนภาคใต้แห่งอ่าวทองคำ เป็นป่าโกงกางที่มีขนาดใหญ่และมีความ อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน  ล่องเรือจิบกาแฟแลตะวัน เรือประมงนำเที่ยว นำนักท่องเที่ยว ไปพักในแพกลางทะเลเพื่อชมดวงอาทิตย์ยามเช้า จิบกาแฟ ทานปาท่องโก๋ ข้าวมันแกง และปลูกต้นกล้าโกงกางป่าชายเลน เป็นกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติ และการท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจและยั่งยืนตลอดไป

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กลุ่มวิสาหกิจบ้านสวนเกษตรวัลลีย์ เรียนรู้การทำสวนเกษตรการปลูกมัลเบอร์รี่ เสาวรส ผักสวนครัว ตลอดจนการแปรรูป น้ำผลไม้ การทำแยมมัลเบอร์รี่ การชำกิ่ง ตลอดจนการบำรุงรักษาดูแลเพื่อสามารถให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปงานไม้เจะเหลม
เป็นการร่วมกลุ่มกันของกลุ่มผู้ชายสูงวัยที่ร่วมกันแปรรูปจากผลิตภัณฑ์งานไม้จากเศษไม้ภายในชุมชนมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น โคมไฟ ที่วางหนังสือ  ตู้ยาประจำบ้าน

บ้านสวนมะพร้าว บอนไซ เรียนรู้การทำมะพร้าวบอนไซ การทำสบู่น้ำมันมะพร้าว ตลอดจนการร่วมกิจกรรมการทำมะพร้าวสะกัดเย็นซึ่งเป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนาวัตถุดิบภายในชุมชน

สวนมัลเบอร์รี่ เก็บมัลเบอร์รี่สด ๆ จากต้น พร้อมชิมน้ำมัลเบอร์รี่ปั่นสดจากต้น เรียนรู้กรรมวิธีการปลูกและบำรุงต้นให้ได้รับผลผลิตที่สมบูรณ์และสามารถจัดการให้เพียงพอต่อการจัดจำหน่าย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดโคกมน จังหวัดเพชรบูรณ์

ชุมชนคุณธรรมวัดโคกมน อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๒๐ กิโลเมตร เป็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม อยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สวยงามขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจเป็น พืชผักผลไม้เมืองหนาว ได้แก่ ทุเรียน แก้วมังกร ลิ้นจี่ อินทผาลัม ผักไฮโดรโปรลิกส์ ฯลฯ

ชุมชนคุณธรรมวัดโคกมน เป็นชุมชนคุณธรรมที่น้อมนำหลักศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดำเนินชีวิตด้วยวิถีวัฒนธรรม นำหลัก บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) มีความร่วมมือ ร่วมใจพัฒนา เป็นชุมชนที่มีความพร้อมด้านสถานที่ มีภูมิทัศน์สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่น ซึ่งก็คือ “แคนยอน น้ำหนาว” และน้ำตก ต่างๆ

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดโคกมน
ชุมชนคุณธรรมวัดโคกมน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์

๑. พระพุทธศรี ศากยมุณี วิสุทธิมงคล ๒.สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรฺงสี)
เป็นพระพุทธรูป พระประธานใน พระอุโบสถวัดโคกมน เป็นที่รวมพลังศรัทธาของคนในชุมชนและรูปหล่อองค์สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรฺงสี) ตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แคนยอน น้ำหนาว
เป็นหน้าผาสูง      รูปครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ เป็นหุบเขา     มีโขดหินสวยงาม หน้าฝนจะมีน้ำตกทะลุออกมาจาก  โขดหิน ลงสู่พื้นด้านล่างและมีไอหมอกทะลุขึ้นมาด้านบน สวยงาม น่าอัศจรรย์ 

น้ำตกนาคราช ตากหมอก
เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม ตามธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถ เดินเข้าไปถึงไม่ลำบาก บริเวณตัวน้ำตกมีรูปปั้นพญานาคให้อธิษฐานขอพร

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ สวนกาแฟ มัลเบอร์รี่ มะละกอหลากหลายสายพันธุ์ ฯลฯ
ชุมชนได้ปลูกสวนเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายในบริเวณวัดโคกมน นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชม และชิมได้ เช่น มัลเบอร์รี่ ชุมชน ได้นำมาทำเป็นน้ำมัลเบอร์รี่ จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน

โรงเรือนกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นโรงเรือน สำหรับอบกล้วย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์     สร้างรายได้ให้กับชุมชน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันสำคัญทางศาสนา
วัดโคกมน และเครือข่ายของชุมชน ชุมชนจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่พิธีทำบุญตักบาตร ถวายอาหารแด่พระสงฆ์ การปฏิบัติธรรม ถือศีลเดินจงกรม เจริญพระพุทธมนต์เย็น 

กิจกรรมการสาธิตการทำกล้วยตาก พลังงานแสงอาทิตย์
โรงเรือนกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์วัดโคกมน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมการทำกล้วยตากด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมชิม ช้อป กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นของฝากของที่ระลึก

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ สวนกาแฟ สวนมัลเบอร์รี่ มะละกอ และทุเรียน ฯลฯ
ภายในบริเวณวัดโคกมน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชม เรียนรู้ ชมการสาธิตการทำน้ำมัลเบอร์รี่ และสามารถเก็บชิม และซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก

ชมการสาธิตการทำข้าวหลามน้ำหนาว
ข้าวหลามแม่คำตัน เครือข่ายชุมชนคุณธรรมวัดโคกมน เข้าเยี่ยมชม ชิม ช้อป การสาธิตการทำข้าวหลาม จากข้าวพญาลืมแกง เป็นข้าวหลามที่ขึ้นชื่อของอำเภอน้ำหนาว

ชมความงามของ แคนยอน น้ำหนาว
แคนยอนน้ำหนาวบ้านโคกมน ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ มหัศจรรย์ของผาหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดโคกมน มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันรูปครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจี  หินที่ประกอบเป็นหน้าผา มีทั้งหินปูน  หินทราย และหินดินดาน ซึ่งล้วนเป็นหินตะกอน นี่ที่ถูกยกตัวสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก โดยมีการจัดทำจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นความสวยงามของผาหินขนาดใหญ่ พร้อมป้ายสุดเก๋ให้ยืนถ่ายภาพ

ชมความงามผาคิงคอง
ระหว่างบ้านโคกยาว-คอนสาร ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชบูรณ์ เป็นหน้าผาสูง มีทัศนียภาพที่สวยงาม ที่นี่เป็นจุดเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยว อยู่ห่างจากวัดโคกมน ประมาณ ๕ กิโลเมตร

ชมความงามน้ำตกนาคราชตาดหมอก
วัดโคกมน บ้านโคกมน ต.โคกมน  อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม ตามธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถ เดินเข้าไปถึงไม่ลำบาก และเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ ของชาวบ้านโคกมน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม