ชุมชนคุณธรรมวัดสง่างาม

วัดสง่างาม สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2514 และได้ทำการซ่อมแซมอีกครั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545 เมื่อถึงเดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคมของทุกปี น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีจะท่วมสูงบริเวณรอบพระอุโบสถประมาณ 1 เมตรทำให้พระภิกษุลงไปทำสังฆกรรมต่าง ๆ นั้นเป็นไปด้วยความลำบาก ดังนั้น ทางวัดจึงได้ทำการยกฐานพระอุโบสถให้สูงขึ้นประมาณ 1.59 เมตร 

เป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน ประชาชนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนที่สำคัญ ๆ ให้คงอยู่ และมีวิถีชีวิตอยู่กับแม่น้ำ จึงทำให้ประชาชนในชุมชนมีอาชีพปลูกผัก ปลูกข้าวโพด จับกุ้ง จับปลาขาย

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรีตั้งอยู่ทางด้านหลัง ของศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 200 เมตร เป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์โบราณคดี ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของ โบราณวัตถุ ในเขต 7 จังหวัดคือ ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ตราด และระยอง 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภู เบศร ตึกสีเหลืองสไตล์ย้อนยุคสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ ปราจีนบุรี สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2452 เป็นตึกที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สร้างขึ้นโดยทรัพย์สินส่วนตัว ในปี พ.ศ. 2452 เพื่อถวายเป็นที่ ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ไม่ทันได้เสด็จประทับพระองค์ก็เสด็จสวรรคตก่อน 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อ่างเก็บน้ำเขาอีโต้
อ่างเก็บน้ำเขาอีโต้ ตั้งอยู่ในวนอุทยานน้ำตกเขาอีโต้ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่บริเวณเชิงเขาอีโต้ เป็นโครงการตามพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 สร้างขึ้นเพื่อ กักเก็บน้ำไว้ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ยามหน้าแล้ง รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีทิวทัศน์และธรรมชาติมองเห็นวิวอ่างเก็บน้ำที่รายล้อมด้วยขุนเขาอันสวยงามในบรรยากาศเงียบสงบ 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง
จากหมู่บ้านสมุนไพรเล็ก ๆ จนมีการเพาะเลี้ยงและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำหน่าย ให้กับโรงพยาบาลอภัยภูเบศร เชื่อถือได้ในมาตรฐานของสวนสมุนไพรเมื่อเริ่มเข้าสู่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ นายแดง มุกดา หมอยาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรประจำหมู่บ้าน ได้จัดตั้งกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังขึ้นผ่านการสนับสนุนของทางกรมส่งเสริมการเกษตร บ้านดงบังจึงกลายเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงด้านสมุนไพรอันดับหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี และเป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรแห่งแรกของเมืองไทย 

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การชมความงดงามตามธรรมชาติ

วัดสง่างาม ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปรา จีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

  • กิจกรรมสักการะหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
  • กิจกรรมชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำ
  • กิจกรรมชมธรรมชาติ สวนละมุด
  • กิจกรรมชมการปลูกข้าวโพด

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม