สวนลุงกำนัน/ สวนลุงกำนันวิเชียร จังหวัดสุรินทร์

ที่ตั้ง ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

๑. สวนลุงกำนัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเป็นการทำทำเกษตรแบบผสมผสาน พืชไม้ผล พืชเศรษฐกิจ เลี้ยงวัว เลี้ยงปลาดุก ปลานิล ใช้น้ำจากการขุดบ่อบาดาล และเป็นที่ขยายกิ่งพันธ์ ไม้ผลพระราชทานในโครงการ”เพื่อนช่วยเพื่อน” สนับสนุนโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนลุงกำนันปลูกต้นทุเรียนเจ้าแรกของ อำเภอศีขรภูมิ โดยซึ่งสามารถปลูกทุเรียนในพื้นที่นาของตนได้สำเร็จ ได้ผลผลิตจำนวนมาก อกจากนี้ในพื้นที่ของสวนลุงกำนันวิเชียร ยังมีพืชไม้ผลอีกหลากหลายชนิด อาทิ เงาะ ฝรั่ง ขนุน น้อยหน่า มะพร้าว และมะม่วงกว่า 20 สายพันธุ์
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดรับนักท่องเที่ยวทุกวัน เวลา 06.00 – 18.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 1771 4805
๗.ช่องทางออนไลน์ –
8.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ/ ที่จอดรถ / ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม