สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

ที่ตั้ง ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี สร้างขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน-ทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ลักษณะเด่นของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เป็นสวนที่มีบึงน้ำขนาดใหญ่รายล้อมด้วยหมู่แมกไม้ที่ร่มรื่นและเงียบสงบ มีสวนหย่อม นาฬิกาแดด น้ำพุกลางบึง เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และจัดกิจกรรมชุมชนให้กับประชาชนทั่วไป