ชุมชนคุณธรรมบ้านดอนตะโหนด จังหวัดสิงห์บุรี

ชุมชนบ้านดอนตะโหนดเป็นชุมชนที่อยู่รวมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย คนในชุมชนอยู่กันแบบญาติ พี่น้อง อยู่กันด้วยความรักและความสามัคคี ไม่มีการแบ่งกลุ่มแบ่งชนชั้น การจัดกิจกรรมทุกอย่างทุกคนต่างให้ความร่วมมือกัน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนบ้านดอนตะโหนด คือ ความพอเพียง วิถีชาวบ้าน และความเป็นธรรมชาติของคนในชุมชน ที่ไม่ต้องปั้นแต่งใด ๆ คนในชุมชนอยู่กันแบบญาติพี่น้อง มีความรักและความสามัคคี มีน้ำใจ มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีกับทุกคนที่ไปเยือน และมีความพร้อมในการทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดี มีความเป็นจิตอาสาในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นดุจญาติมิตร

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านดอนตะโหนด
เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของตลาดกลางชุมชน สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาวบ้านในชุมชนบ้านดอนตะโหนดด้วย

ตลาดกลางชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านดอนตะโหนด
เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาวบ้านในชุมชนบ้านดอนตะโหนดด้วย ที่คนในชุมชนรวมตัวกันนำผลผลิตทางการเกษตรของตน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมมาจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจในราคาย่อมเยา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษที่ทำการเพาะปลูกแบบอินทรีย์

ห้องประวัติศาสตร์บ้านโพทะเล
เป็นสถานที่แสดงโบราณวัตถุของชุมชนบ้านโพทะเล โดยส่วนใหญ่ได้รับบริจาคมาจากชาวบ้านในชุมชน และเก็บแสดงไว้ให้เด็กและเยาวชนหรือผู้ที่สนใจเข้ารับชมได้ โดยตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านโพทะเลสามัคคี ม.5 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ บ้านดอนตะโหนด
อยู่ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน 

สวนเกษตรอินทรีย์ บ้านดอนตะโหนด
อยู่ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

เรียนรู้การทำกระยาสารท จากข้าวไรซ์เบอร์รี่
บ้านขนมไทยแม่บุญชู ชุมชนบ้านดอนตะโหนด หมู่ที่ 7 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน เรียนรู้การทำกระยาสารทจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ปลูกแบบปลอดสารพิษของชาวบ้านในชุมชนบ้านดอนตะโหนด  มาเรียนรู้วิธีก ารทำและสามารถซื้อเป็นของฝากหรือของทานเล่นได้ ในราคาที่ไม่แพง 

เรียนรู้การทำนาอินทรีย์ ปลอดสารพิษ
ชุมชนบ้านดอนตะโหนด นักท่องเที่ยวสามารถร่วมเรียนรู้และร่วมกิจกรรมทำนาอินทรีย์ปลอดสารพิษ เช่น การหว่านข้าว การดำนา การเกี่ยวข้าวด้วยเคียว เป็นต้น

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านแพรกศรีราชา จังหวัดชัยนาท

บ้านแพรกศรีราชา คือชื่อโบราณในสมัยอยุธยาตอนต้น บ้านแพรกศรีราชาเป็นชุมชนเก่าแก่ มีแม่น้ำน้อยที่แยกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่ม ชุมชนบ้านแพรกศรีราชายังเป็นที่ตั้งของตลาดอำเภอสรรคบุรีอีกด้วย 

บ้านแพรกศรีราชา เดิมเป็นเมืองเก่าที่ประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมากมีความเจริญมาแต่อดีต เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท ปัจจุบันมีโบราณสถานล้ำค่าหลงเหลืออยู่ให้ได้ศึกษาเรียนรู้หลายแห่ง เช่น วัดมหาธาตุ วัดพระยาแพรก (ร้าง) วัดสองพี่น้อง วัดโตนดหลาย (ร้าง) วัดพระแก้ว เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดมหาธาตุ มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่สำคัญ เช่น พระธาตุ พระปรางค์ทรงกลีบมะเฟือง หลวงพ่อหมอ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อพระปลัดฉ่อง

วัดพระยาแพรก (ร้าง) เป็นวัดร้างเป็นแหล่งโบราณสถาน ที่สำคัญ คือเจดีย์ก่ออิฐถือปูน แปดเหลี่ยมทรงสูง สมัยอยุธยาตอนต้น

วัดสองพี่น้อง เป็นวัดเก่ากำหนดอายุการสร้างวัดนี้ในสมัยอยุธยาตอนต้น หรือราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ ภายในวัดมีสิ่งสำคัญ ได้แก่ ปรางค์เป็นประธาน

วัดโตนดหลาย (ร้าง) เป็นวัดร้างมีสถาปัตยกรรม ที่สำคัญคือ เจดีย์ประธาน ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ศิลปะสุโขทัย ราวพุทธศตวรรษที่ 20

วัดพระแก้ว เป็นวัดเก่า ภายในวัดมี “ราชินี แห่งเจดีย์ในเอเชียอาคเนย์” ซึ่งเป็นเจดีย์แบบละโว้ทรงสูงผสมกับศิลปะทวารวดี บริเวณหน้าเจดีย์ มีวิหารหลวงพ่อฉาย ซึ่งที่ด้านหลังของพระพุทธรูปมีทับหลังติดอยู่

อนุสาวรีย์ ขุนสรรค์ ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี “ขุนสรรค์” เป็นหนึ่งในผู้นำชาวบ้านบางระจันที่ต่อสู้กับพม่าด้วยความกล้าหาญ เพื่อรักษาแผ่นดินไทยรบชนะพม่าถึง 7 ครั้ง เป็นไทยอาสาป้องกันชาติคนแรกของอำเภอสรรคบุรี

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนเกษตรอินทรีย์ (Ch.Organic Chainat Farm) เป็นศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรแบบอินทรีย์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนึ่งใน 3 แห่งของจังหวัดชัยนาท โดยมี นายชรินทร์ ยิ้มศรี เป็นผู้ดูแลกระบวนการผลิตพืชผัก แบบอินทรีย์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์

สวนส้มลุงแหวน นายแหวน เอี่ยมฉ่ำ เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท จนได้รับการรับรองว่าเป็นสวนส้มโอขาวแตงกวาที่มีคุณภาพและมีรสชาติที่ยอดเยี่ยม ในระดับจังหวัด นอกจากนั้นที่สวนส้มโอลุงแหวนยังได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกส้มโอ โดยเริ่มตั้งแต่การขยายพันธุ์ ไปจนถึงการดูแล และเก็บเกี่ยวผลผลิต

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

ชมตลาดย้อนยุคเมืองสรรค์ และร่วมประกอบอาหารพื้นบ้าน คาว หวาน ตลาดย้อนยุค เมืองสรรค์ (วัดพระยาแพรก) ร่วมกิจกรรมทำอาหารคาวหวาน เช่นขนมจีนโบราณ แกงสาวพรหมจารี ผัดไทยโบราณ ข้าวเหนียวหน้าควายลุย

นั่งรถสกายแลปเยี่ยมชมโบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตร์เมืองสรรค์ เยี่ยมชมโบราณสถานแหล่งประวัติศาสตร์เมืองสรรค์ วัดมหาธาตุวัดพระยาแพรก (ร้าง) วัดสองพี่น้องวัดโตนดหลาย (ร้าง)วัดพระแก้ว อนุสาวรีย์ขุนสรรค์

ชมการแสดงต้อนรับจากตลาดย้อนยุคเมืองสรรค์ ตลาดย้อนยุคเมืองสรรค์ (วัดพระยาแพรก) ชมการแสดงต้อนรับ จากชาวตลาดย้อนยุคเมืองสรรค์