สวน 3 ก จ.ปราจีนบุรี

๑.สวน 3 ก.เป็นสวนเกษตรที่มีการปลูกพืชตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรินี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากลำบาก ให้สามารถผ่านช่วงวิกฤต
๒. ประเภทของผลิตภัณฑ์ ของกิน
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทุกวัน 09.00-17.00
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 8473 8533
๕. ช่องทางออนไลน์ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม