ศูนย์เรียนรู้ สาธิตการทอเสื่อกก จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ตั้งวัดบูรพา บ้านนาหมอม้า ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
1. ด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับการทอเสื่อมาตั้งแต่อดีต และสืบทอดต่อมากันจนถึงปัจจุบัน ทำให้หมู่บ้านนาหมอม้าเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีการผลิตเสื่อกก โดยเฉพาะลายมัดหมี่ โดยนำผลิตภัณฑ์เสื่อกกลายมัดหมี่ มาแปรรูป เช่น เสื่อพับ หมอน ที่รองแก้ว ที่รองจาน กระเป๋า กล่องใส่ทิชชู่ กล่องใส่ไม้จิ้มฟัน เป็นต้น
๒. ชื่อผู้ประกอบการ
นางนิ่ม นวลขาว
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ เสื่อกก ลวดลายต่าง ๆ
๓.๒ กระเป๋า ชนิดต่าง ๆ
๓.๓ รองเท้า ชนิดต่าง ๆ
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา 08.00 – 17.00 น.
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นางนิ่ม นวลขาว ภูมิปัญญาเสื่อกก
เบอร์โทรศัพท์ 08 7879 3978
เว็บไซต์/เฟซบุ๊ก ฯลฯ Website
บ้านนาหมอม้า https://www.tourismlocallife.com/1842

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม