วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

ที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๑. วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ในตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างตั้งแต่เมื่อใด แต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร มีวิหารสถานที่ประดิษฐานพระนอนจักรสีห์ พระพุทธรูปไสยาสน์หรือพระนอนขนาดใหญ่ ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย รองลงมาจากสมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร วัดบางพลีใหญ่กลาง พระนอนจักรสีห์ เป็นพระพุทธรูปสุโขทัยที่มีความอ่อนช้อยงดงามมาก นอกจากนี้ภายในพระวิหารยังมีพระกาฬ พระพุทธรูปศิลาลงรักปิดทอง และพระแก้ว พระหล่อนั่งขัดสมาธิเพชร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งทั้งสององค์มีพุทธลักษณะงดงาม บริเวณด้านหน้าวิหาร มีต้นสาละลังกาใหญ่ต้นไม้สำคัญผลิดอกบานสะพรั่ง และบริเวณหน้าวัดยังเป็นที่ตั้งของพุทธมณฑลจังหวัดสิงห์บุรี ภายในวัดยังมี “ตลาดต้องชม” เป็นตลาดที่ชาวบ้านและคนในชุมชนนำสินค้าที่ผลิตเอง เช่น พืชผัก ผลไม้ น้ำพริก ผลิตภัณฑ์ปลาร้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัด สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน นำมาจำหน่ายในราคาเป็นธรรม เปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกวัน สร้างรายได้สร้างอาชีพให้คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.00 – 17.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 0 3654 3415
๕. ช่องทางออนไลน์ Facebook : วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านพระนอน (วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร) จังหวัดสิงห์บุรี

ชุมชนบ้านพระนอนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลจักรสีห์ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนต้น มีพระนอนจักรสีห์ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ บริเวณหน้าวัดยังเป็นที่ตั้งของพุทธมณฑลจังหวัดสิงห์บุรี ภายในวัดมี “ตลาดต้องชม” ซึ่งเป็นตลาดที่ชาวบ้านและ คนในชุมชนนำสินค้าที่ผลิตเอง 

ชุมชนบ้านพระนอน มีวัฒนธรรมประเพณีที่ชาวชุมชนร่วมกันสืบสาน คือ บุญมหากุศลประเพณีปารุปะนังห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์ มีพิธีกวนข้าวทิพย์ตีข้าวบิณฑ์ จัดทำเป็นพุ่มข้าวบิณฑ์ นำไปถวายพระพุทธไสยาสน์  ต่อด้วยพิธีห่มผ้าพระปรางค์ วัดหน้าพระธาตุ ประเพณีปารุปะนังห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์ และสรงน้ำพระ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยตามพงศาวดารระบุว่าในปี พ.ศ. 2297 พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้เสด็จมานมัสการและซ่อมแซมองค์พระ โดยได้สร้างพระวิหาร พระอุโบสถ และเสนาสนะต่าง ๆ ขึ้นใหม่ ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จมานมัสการ และทรงบูรณะปฏิสังขรปูชนียวัตถุต่าง ๆ ภายในวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารมีวิหาร สถานที่ประดิษฐานพระนอนจักรสีห์ พระพุทธรูปไสยาสน์หรือพระนอนขนาดใหญ่ ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย 

วัดหน้าพระธาตุ

วัดหน้าพระธาตุ เดิมชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่าวัดหัวเมือง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น วัดหน้าพระธาตุ สันนิษฐานว่าสถานที่บริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์บุรีเก่า สิ่งที่สำคัญของวัดนี้ คือ องค์พระปรางค์สูงประมาณ 8 วา ทำเป็นรูปครุฑอสูรถือกระบองประดับ อยู่เหนือชั้นเชิงบาตร ภายหลังมีการเสริมแต่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะอยุธยาตอนต้น โดยการก่ออิฐเพิ่มเติมเป็นซุ้มจระนําทั้งสี่ด้าน ตั้งแต่ฐานศิลาแลงขึ้นไปก่อด้วยอิฐ ย่อมุมทรงปรางค์ กลีบขนุนปรางค์ก่อด้วยอิฐ ทิศตะวันออกขององค์ปรางค์มีพระวิหารหลวง ทิศตะวันตกเป็นพระอุโบสถ และมีเจดีย์กลมเรียงรายหลายองค์ เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ฟาร์มเลี้ยงจระเข้ บ้านจักรสีห์ชาวบ้านตำบลจักรสีห์มีการเลี้ยงจระเข้ ในบริเวณรอบบ้าน เป็นธุรกิจที่ทำรายได้ให้ชุมชน เพื่อจำหน่ายให้พ่อค้าที่มารับซื้อจระเข้

กิจกรรมการท่องเที่ยว

นมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังษี องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรี
สมเด็จพระพุฒาจารย์โต  พรหมรังษี นมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย์โต  พรหมรังษี องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรี ด้านหน้าทางเข้า

นมัสการพระพุทธไสยยาสน์
พระพุทธไสยาสน์ กราบนมัสการพระพุทธไสยาสน์ องค์ใหญ่ 

นั่งรถราง

หลวงพ่อทันใจ และชมวัดหน้าพระธาตุ นั่งรถรางชมวิถีชีวิตชุมชน ไหว้หลวงพ่อทันใจ และชมวัดหน้าพระธาตุ

ชมนิทรรศการบ้านควายอาร์ต
บ้านควายอาร์ต ชมนิทรรศการวาดภาพศิลปะร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัย และเยาวชนของจังหวัดสิงห์บุรี

ชม ชิม ช้อป ตลาดต้องชม วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
ตลาดต้องชม วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ตลาดต้องชม วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านพระนอน มีผักสด ผลไม้ ท้องถิ่น ปลาร้า น้ำพริก และผลิตภัณฑ์จากกะลา ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมชุมชนคุณธรรมบ้านดงยาง (ชมรมไทย-ลาวแง้วทองอน) จังหวัดสิงห์บุรี

ชุมชนคุณธรรมบ้านดงยาง (ชมรมไทย-ลาวแง้วทองเอน) ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ใจกลางชุมชนมีคลองส่งน้ำของกรมชลประทานตัดผ่าน ทำให้ชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี สภาพบ้านเรือนมีทั้งในยุคอดีตและยุคปัจจุบัน การเดินทางเข้า-ออก จากชุมชนโดยรถยนต์ส่วนตัว (ไม่มีรถประจำทาง) ถนนในหมู่บ้านเป็นถนน 2 เลน สามารถเดินทางเชื่อมต่อกันได้ รวม 15 หมู่บ้าน

ชุมชนคุณธรรมบ้านดงยาง เสน่ห์ของชุมชน คือ อัตลักษณ์ที่โดดเด่น รวม 5 ด้าน ได้แก่ การแต่งกาย ภาษา การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อาหารประจำถิ่น และอาชีพจักสาน คนในชุมชนอยู่กันแบบญาติพี่น้อง ไม่มีการแบ่งกลุ่มแบ่งชนชั้น มีความรัก ความสามัคคี มีอัธยาศัยไมตรี และมีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี ชุมชนจึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเข้าไปเยี่ยมชมเป็นประจำตลอดทั้งปี 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดดงยาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทองเอน
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งแต่แรกเริ่มสร้างวัดมีต้นยางอยู่จำนวนมาก จึงเรียกกันว่า “วัดดงยาง” แต่ต้นยางรุ่นเก่าได้หมดไปแล้ว ปัจจุบันเป็นต้นยางที่พระครูโสภิตกิติคุณ และชาวบ้านได้ช่วยกันปลูกขึ้นมา ภายในวัดมีปูชนียวัตถุ คือ วิหารหลวงพ่อใหญ่พระเนตรมรกต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่คนในชุมชนเคารพนับถือ

วัดกฤษณะ เวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) หมู่ที่ 4 ตำบลทองเอน
วัดเป็นสถานที่ตั้งของพระธาตุเจดีย์สมัยกรุงศรีอยุธยารูปทรงระฆังคว่ำที่ยังคงลักษณะสมบูรณ์กว่าเจดีย์องค์อื่น ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ชาวบ้านได้ร่วมกันบูรณะพื้นเจดีย์เพื่อป้องกันการพังทลาย ต่อมาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทำการบูรณะองค์พระเจดีย์ใหม่ เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ นอกจากนี้ยังมีต้นไผ่ดำซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัด

วัดกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลทองเอน
วัดเป็นสถานที่ตั้งของพระธาตุเจดีย์สมัยกรุงศรีอยุธยา ลักษณะของเจดีย์เป็นอิฐมอญแดงโบราณ ทับซ้อนกันรูปทรงเจดีย์แบบเก่า บนยอดเจดีย์มีต้นจำปาคู่อายุกว่า 100 ปี

อาคาร 100 ปี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ชาวไทย-ลาวแง้ว ทองเอน
อาคาร 100 ปี ตั้งอยู่ภายในวัดดงยาง เป็นอาคารสำหรับจัดแสดงประวัติความเป็นมาของชาวลาวแง้วทองเอน ที่มาของชื่อตำบลทองเอน และเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวลาวแง้วทองเอน ตั้งแต่สมัยอดีต

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เกี่ยวกับการเปลี่ยนสายพันธุ์และการตัดแต่งกิ่งมะม่วง พร้อมทั้งจำหน่ายมะม่วงและมะม่วงน้ำปลาหวานเพื่อเป็นของฝาก

ไร่แสนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลทองเอน

ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา  โคกหนองนาโมเดล แหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมแบบครบวงจร ภายในไร่จัดให้มีกิจกรรมฐานเรียนรู้การทำนา จับปลา จับกุ้ง เลี้ยงเป็ด ฝึกทำไข่เค็มใบเตย พายเรือเก็บดอกบัว พับดอกบัว และรับประทานอาหารพื้นบ้านกลางทุ่ง

สวนคำภาหรรษา หมู่ที่ 10 ตำบลทองเอน
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและไร่นาสวนผสม บนเนื้อที่ 8 ไร่ ที่มีทั้งบึงบัว  บ่อปลา
บ่อกบ นาข้าว แปลงผัก ผลไม้ และคอกแพะ

บ้านสวนเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลทองเอนแหล่งเรียนรู้การทำสวนเกษตรอินทรีย์บนเนื้อที่ 4 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกผักประเภทไม้เลื้อยไว้ด้านบนมุ้ง สำหรับผักประเภทอื่น อาทิ สะเดา ขนุน มะม่วง ปลูกไว้ด้านล่าง รวมทั้งจัดทำน้ำหมักสมุนไพร จำนวน 12 ชนิด ซึ่งมีสรรพคุณในการนำไปใช้กับพืช และบางชนิดใช้เป็นยารักษาโรค
แหล่งเรียนรู้การทำสวนเกษตรอินทรีย์บนเนื้อที่ 4 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกผักประเภทไม้เลื้อยไว้ด้านบนมุ้ง สำหรับผักประเภทอื่น อาทิ สะเดา ขนุน มะม่วง ปลูกไว้ด้านล่าง รวมทั้งจัดทำน้ำหมักสมุนไพร จำนวน 12 ชนิด ซึ่งมีสรรพคุณในการนำไปใช้กับพืช และบางชนิดใช้เป็นยารักษาโรค

สวนอินทผาลัม ทองเอน หมู่ที่ 7 ตำบลทองเอน
แหล่งศึกษาเรียนรู้การปลูกต้น อินทผาลัมพันธุ์บาฮี บนเนื้อที่ 3 ไร่เศษ และจำหน่ายผลอินทผาลัมเพื่อรับประทานและเป็นของฝาก
ไร่สิงห์เกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลทองเอน
แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน บนเนื้อที่ 25 ไร่ แบ่งเป็นโซนปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกดอกไม้ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร จุดพักรถ จุดถ่ายรูป และจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชนเพื่อเป็นของฝาก

บ้านสวนศิลป์ สุขดี หมู่ที่ 5 ตำบลทองเอน
สวนเกษตรผสมผสานและการสร้างงานศิลปะจากวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น การทำกระถางต้นไม้จากผ้าเช็ดหน้า กระถางต้นไม้จากแผงรังใส่ไข่ และทำพวงกุญแจจากเปลือกหอยขม 

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การสร้างงานศิลปะจากวัตถุดิบในท้องถิ่น
บ้านสวนศิลป์ สุขดี หมู่ที่ 5 ตำบลทองเอน นักท่องเที่ยวจะได้ชมการสาธิตและร่วมทำกระถางต้นไม้จากผ้าเช็ดหน้า กระถางต้นไม้จากแผงรังใส่ไข่ และทำพวงกุญแจจากเปลือกหอยขม พร้อมทั้งสามารถนำกลับไปเป็นของที่ระลึก

การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเปลี่ยนสายพันธุ์มะม่วง และการตัดแต่งกิ่งมะม่วง

สวนมะม่วงสองเรา” หมู่ที่ 14 ตำบลทองเอนนักท่องเที่ยวที่มาชมสวนจะได้รู้จักมะม่วงสายพันธุ์ต่าง ๆ รวมทั้งฟังการบรรยายวิธีการเปลี่ยนสายพันธุ์มะม่วง การตัดแต่งกิ่งมะม่วง รวมทั้งวิธีการทำน้ำปลาหวานสูตรเข้มข้นเพื่อทานกับมะม่วงที่เก็บจากต้นสด ๆ และซื้อกลับไปเป็นของฝาก

การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการทำไร่นาสวนผสม

สวนคำภาหรรษา หมู่ที่ 10 ตำบลทองเอน นักท่องเที่ยวจะได้ฟังบรรยายเรื่อง องค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และชมไร่นาสวนผสม พร้อมทั้งให้อาหารแพะ เรือพายเก็บดอกบัวขึ้นมาพับแล้วนำไปสักการะพระพุทธรูป

การถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา โคก หนอง นาโมเดล
ไร่แสนสมบูรณ์  หมู่ที่ 9 ตำบลทองเอน นักท่องเที่ยวจะได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้อาชีพเกษตรกร เช่น ทำนา จับปลา จับกุ้ง ฝึกการทำไข่เค็มกลิ่นใบเตย การพับดอกบัว พายเรือเก็บดอกบัวในบึง ชมบ่อเลี้ยงกบ ปลา เป็ด และแปลงผักสวนครัวและรับประทานอาหารพื้นบ้าน

การจัดทำผลิตภัณฑ์ จักสานบ้านทองเอน
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานงอบไทย-ลาวแง้วทองเอน หมู่ที่ 1 ตำบลทองเอน นักท่องเที่ยวจะได้ชมการสาธิต พร้อมทั้งฝึกหัดวิธีการจักสานงอบใบลาน และการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จักสานของชมรมไทย-ลาวเง้วทองเอน
การทำขนมหวานและแปรรูปอาหารจากผลไม้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมหวานบ้านทองเอน หมู่ที่ 1 ตำบลทองเอน นักท่องเที่ยวจะได้ชมการผลิตอาหารแปรรูปจากผลไม้ ชมการสาธิต และทดลองแปรรูปอาหารจากผลไม้ พร้อมทั้งซื้อสินค้าขนมหวานบ้านทองเอนกลับไปรับประทานและเป็นของฝาก

ชุมชนคุณธรรมบ้านดอนตะโหนด จังหวัดสิงห์บุรี

ชุมชนบ้านดอนตะโหนดเป็นชุมชนที่อยู่รวมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย คนในชุมชนอยู่กันแบบญาติ พี่น้อง อยู่กันด้วยความรักและความสามัคคี ไม่มีการแบ่งกลุ่มแบ่งชนชั้น การจัดกิจกรรมทุกอย่างทุกคนต่างให้ความร่วมมือกัน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนบ้านดอนตะโหนด คือ ความพอเพียง วิถีชาวบ้าน และความเป็นธรรมชาติของคนในชุมชน ที่ไม่ต้องปั้นแต่งใด ๆ คนในชุมชนอยู่กันแบบญาติพี่น้อง มีความรักและความสามัคคี มีน้ำใจ มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีกับทุกคนที่ไปเยือน และมีความพร้อมในการทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดี มีความเป็นจิตอาสาในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นดุจญาติมิตร

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านดอนตะโหนด
เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของตลาดกลางชุมชน สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาวบ้านในชุมชนบ้านดอนตะโหนดด้วย

ตลาดกลางชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านดอนตะโหนด
เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาวบ้านในชุมชนบ้านดอนตะโหนดด้วย ที่คนในชุมชนรวมตัวกันนำผลผลิตทางการเกษตรของตน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมมาจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจในราคาย่อมเยา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษที่ทำการเพาะปลูกแบบอินทรีย์

ห้องประวัติศาสตร์บ้านโพทะเล
เป็นสถานที่แสดงโบราณวัตถุของชุมชนบ้านโพทะเล โดยส่วนใหญ่ได้รับบริจาคมาจากชาวบ้านในชุมชน และเก็บแสดงไว้ให้เด็กและเยาวชนหรือผู้ที่สนใจเข้ารับชมได้ โดยตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านโพทะเลสามัคคี ม.5 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ บ้านดอนตะโหนด
อยู่ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน 

สวนเกษตรอินทรีย์ บ้านดอนตะโหนด
อยู่ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

เรียนรู้การทำกระยาสารท จากข้าวไรซ์เบอร์รี่
บ้านขนมไทยแม่บุญชู ชุมชนบ้านดอนตะโหนด หมู่ที่ 7 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน เรียนรู้การทำกระยาสารทจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ปลูกแบบปลอดสารพิษของชาวบ้านในชุมชนบ้านดอนตะโหนด  มาเรียนรู้วิธีก ารทำและสามารถซื้อเป็นของฝากหรือของทานเล่นได้ ในราคาที่ไม่แพง 

เรียนรู้การทำนาอินทรีย์ ปลอดสารพิษ
ชุมชนบ้านดอนตะโหนด นักท่องเที่ยวสามารถร่วมเรียนรู้และร่วมกิจกรรมทำนาอินทรีย์ปลอดสารพิษ เช่น การหว่านข้าว การดำนา การเกี่ยวข้าวด้วยเคียว เป็นต้น

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม