ชุมชนคุณธรรมหนองคู จังหวัดอุบลราชธานี

บ้านหนองคู  เป็นชุมชนขนาดเล็กล้อมรอบด้วยทุ่งนาไม่ไกลจากลำน้ำซอม มีหนองน้ำใหญ่ มี ๑ วัด ๑ โรงเรียน คนในชุมชนมีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติปกครองง่าย  เป็นชุมชนที่สะอาด ชอบปลูกผักสวนครัว  ทำสิ่งของใช้เอง เช่น ก่องข้าว ทำจากต้นไหล  หวดนิ่งข้าว ทำจากไม้ไผ่   ไม้กวาดทำจากทางมะพร้าว เป็นต้น

ชุมชนคุณธรรมวัดหนองคู  เป็นชุมชนที่รักความสะอาด มีการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์  จากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น  เช่น  การนำไม้ไผ่มาทำเครื่องใช้ในครัวเรือน  จนสามารถต่อยอด  นำไปจำหน่ายเพิ่มรายได้ในครอบครัว  เช่น  ก่องข้าว  กระติบข้าว  จนเป็นที่เลืองชื่อ ทำให้ชุมชนนำลักษณะเด่นนี้  มาเป็นอัตลักษณ์ชุมชน คือ ก่องข้าวใหญ่  ทั้งนี้  ชุมชนได้ร่วมใจกันทำก่องข้าวขนาดใหญ่  ไว้เป็นจุดเช็คอินของชุมชนด้วย

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

นารายณ์บรรทมสินธิ์

นารายณ์บรรทมสินธิ์ ใช้บริเวณถนนสายต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน  เวียนกันไปในแต่ละครั้ง (เนื่องจากคนแก่มีจำนวนมาก)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

หนองบัวแดง
หนองน้ำธรรมชาติ มีบัวแดงเป็นจำนวนมาก สามารถนำสายบัวมาประกอบอาหารได้

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนเกษตรนายจรูญ พลภักดิ์ เป็นสวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไร่นาสวนผสม มีการปลูกข้าว พืชผักหลากหลายชนิด มีการเลี้ยงเป็ด  เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา  แบบครบวงจร

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การใส่บาตรข้าวเหนียว
ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนวัดหนองคู การใส่บาตรข้าวเหนียว  เป็นประเพณีของชาวบ้านในพื้นที่  ที่ถือปฏิบัติตั้งแต่โบราณ เนื่องจากคนในพื้นที่รับประทานข้าวเหนียวเป็นหลัก  เมื่อทำบุญใสบาตร  จึงนำข้าวเหนียวมาใส่บาตรพระ  ส่วนกับข้าวจะนำมาถวายที่วัดต่างหาก 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม