หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ต.ดงกลาง จ.พิจิตร

ที่ตั้ง ตำบล ดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จ.พิจิตร
๑.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บ้านดงป่าคำเหนือ ต.ดงกลาง โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมให้ทุกชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนบ้านดงป่าคำเหนือ ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน และหาปลา ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยไม่ไปช้องเกี่ยวกับอบายมุข และสิ่งเสพติด ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ ต้องประสบปัญหาต่างๆ มากมาย การพัฒนาดังกล่าว ทำให้ชุมชนบ้านดงป่าคำเหนือ มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสภาพแวดล้อมในชุมชน สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.30 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว ทุกฤดูกาล ตลอดปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 6676 9674
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งใน จังหวัดสมุทรปราการ

บริบททั่วไปของชุมชน ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบางน้ำผึ้ง  เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีลำคลองไหลผ่าน ๖ สาย  ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร

ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งใน เป็น 1 ใน 11 หมู่บ้านของตำบลบางน้ำผึ้ง และเป็นชุมชนที่มี  ความเข้มแข็งมีการรวมตัวกันทำกิจกรรมระหว่างผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร และประชาชน ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีการรวบรวมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งใน ผู้คนในชุมชน มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี รักธรรมชาติ และมีจิตสำนึก การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนสภาพบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
หมู่ ๓ ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์
ตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่ ๓ ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
หมู่ ๓ ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม