วัดดอนสัก (สิงขร) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑. วัดดอนสักจัดสร้างหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ปางสมาธิองค์ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างแลนด์มาร์ก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้นักท่องเที่ยวไปกราบขอพรเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางลงเกาะสมุย พะงัน และเกาะเต่าเต่พระครูไพโรจน์ธรรมรุจิ (พระมหาวิลาศ) เจ้าอาวาสวัดดอนสัก กล่าวว่า ทางวัดและคณะกรรมการวัดได้จัดสร้างหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ปางสมาธิ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีฐานหน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 39 เมตร ที่ส่วนสูงไม่รวมฐานจากพื้นดิน ซึ่งทางวัดได้ดำเนินการจัดสร้างหลวงปู่ทวดเสร็จเรียบร้อยไปแล้วร้อยละ 90 และเหลือการปรับแต่งภูมิทัศน์ประมาณ 10% โดยฐานล่างจะมีน้ำล้อมรอบ การก่อสร้างได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.2555 โดยใช้งบประมาณ 50 ล้านบาท ขณะนี้ใช้งบประมาณการก่อสร้างไปแล้วกว่า 40 ล้านบาท คงเหลือการตกแต่งภูมิทัศน์ต่างอีกประมาณกว่า 10 ล้านบาท โดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จในปี 2565
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด – ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐๘ ๑๕๓๕ ๓๐๒๙
๕. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดพะโคะ (เที่ยวชุมชน ยลวิถี) จังหวัดสงขลา

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
๑. วัดพะโคะหรือชื่อเป็นทางราชการว่าวัดราชประดิษฐาน ตั้งอยู่บนเขาพะโคะ หรือเขาพิพัทสิงห์ เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสนา โบราณคดี ศาสนา และเกี่ยวข้องกับประวัติหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ความสำคัญของวัดพะโคะ
๑) เคยใช้เป็นสถานที่กระทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา
๒) เป็นที่ประดิษฐานพระเมาลิกเจดีย์ (พระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ)
๓) เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ หรือที่เรียกว่า พระโคตมะ (พะโคะ)
๔) เป็นวัดที่มีความสำคัญเกี่ยวโยงกับประวัติหลวงปู่ทวด ที่หลวงปู่ทวดได้บูรณะวัดและพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ
๕) เป็นวัดที่มี่ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และโบราณคดี มีทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุ และมีจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเป็นภาพเขียนรุ่นใหม่ (พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙) เกี่ยวกับปริศนาธรรม นอกจากนี้ยังมีสิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ ,ศาลาตัดสินความหรือวิหารที่เคยใช้ที่ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา,เจดีย์องค์เล็ก,พระพุทธรูปที่ระเบียงคต,ช้างล่อหัวที่ฐานพระเจดีย์,พระพุทธรูปทรงเครื่องทวดยายหฺมฺลี,รอยเท้าหลวงปู่ทวด ,บ่อน้ำซักจีวรหลวงปู่ทวด และลูกแก้วคู่บารมี เป็นต้น
กิจกรรม
– กราบนมัสการรูปเหมือนหลวงปู่ทวด
– เยี่ยมชมโบราณสถาน /สถานที่สำคัญ
– สวดมนต์หมู่เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต
– สนทนาธรรมะกับเจ้าอาวาสหรือพระภิกษุสงฆ์ที่เจ้าอาวาสมอบหมาย รับวัตถุมงคล/ของที่ระลึก
– ถ่ายภาพเป็นทีระลึก หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม