วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๖ ถนนเขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๑. วัดเลียบ อุบลฯ เดิมเป็นสำนักสงฆ์สายวิปัสสนา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๑ ตรงกับปลายรัชกาลที่ ๓ ชื่อของวัดเลียบน่าจะมาจากการที่เป็นวัดที่สร้างขึ้นเลียบคูเมือง ในแนวกั้นแม่น้ำมูล ซึ่งต่อมาคือถนนเขื่อนธานี วัดเลียบเป็น ๑ ใน ๕ ของวัดธรรมยุตินิกาย เป็นสถานศึกษาและเป็นแหล่งประสิทธิประสาทวิชาความรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลฯ โดยเฉพาะยุคต้นของการสร้างวัดเลียบ ที่มีพระครูวิเวกพุทธกิจ(หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล) เป็นเจ้าอาวาสและเป็นผู้ฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมในสายวิปัสสนากรรมฐาน ต่อมายังมีลูกศิษย์ที่มาอบรมศึกษากับพระครูวิเวกพุทธกิจ(หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล) อีกจำนวนมาก
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๕..๐๐ น.
ปิดเวลา ๒๐.๐๐ น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๙ ๒๑๔๓ ๙๗๗๗
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook วัดเลียบ อุบลราชธานี
http://www.watliabubon
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ / ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม