วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์

ที่ตั้ง ถนนจิตรบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๑. วัดบูรพาราม นับเป็นวัดสำคัญของเมืองสุรินทร์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ใกล้เคียงกับอายุของเมืองสุรินทร์ สร้างโดย พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์ จางวาง (ปุม) เจ้าเมืองสุรินทร์คนแรกต่อมาใน ปี พ.ศ. 2476 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าคณะมณฑล ได้ตั้งให้วัดบูรพารามเป็นวัดในสังกัดคณะธรรมยุตแห่งแรกของสุรินทร์ และได้นิมนต์พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล) พระสงฆ์สายปฏิบัติธุดงค์กรรมฐาน ให้มาประจำอยู่ที่วัดบูรพาราม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และร่วมเป็นคณะพระสังฆาธิการ
ภายในวัดบูรพาราม เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพระชีว์ (หลวงพ่อประจี) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของสุรินทร์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาพร้อมกับวัดบูรพาราม ประดิษฐานอยู่ในมณฑปจัตุรมุข นับเป็นปูชนียวัตถุที่ชาวสุรินทร์เคารพบูชาอย่างมาก
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดรับนักท่องเที่ยวทุกวัน
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง (ไม่มี)
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 4451 4447
๕.ช่องทางออนไลน์-
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ /ทางลาด /ที่จอดรถ /ศูนย์บริการนักท่อง เที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม