ชุมชนคุณธรรมวัดเขาพัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชุมชนคุณธรรมวัดเขาพัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำคลองแสง เป็นชุมชนที่มีภูเขาอยู่ล้อมรอบ มีวัดเขาพัง ก่อตั้งขึ้นโดยพ่อท่านบุญแก้ว อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาพัง ซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางและเป็นที่เคารพของชาวบ้านภายในชุมชน

ชุมชนคุณธรรมวัดเขาพัง ตั้งอยู่ริมน้ำคลองแสง มีธรรมชาติที่สร้างสรรค์สิ่งแปลกตาเป็นเอกลักษณ์ คือภูเขารูปหัวใจ มีสะพานแขวนข้ามแม่น้ำคลองแสงที่ด้านหลังจะมองเห็นภูเขารูปหัวใจได้อย่างชัดเจน ด้านการท่องเที่ยวชุมชนมีตลาดวิถีชุมชนชื่อว่า “หลาดคลองแสง” ซึ่งการท่องเที่ยวที่สำคัญคือการท่องเที่ยวฤดูทุเรียนหล่น มีทุเรียนคลองแสง เป็นพันธุ์พื้นบ้าน ซึ่งมีรสชาติและเนื้อสัมผัสเฉพาะตัว ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วไป

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดเขาพัง

เป็นวัดราษฎร์ มหานิกาย มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่มีอายุก่อนประวัติศาสตร์ที่เชื่อได้ว่าเป็นเส้นทางสายไหมข้ามระหว่างทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ในสมัยเริ่มแรก หลักฐานทางโบราณคดี สำคัญที่อยู่ภายในวัดเขาพังได้แก่ พระพุทธรูปและพระแกะสลักด้วยไม้ประดิษฐานภายในโบสถ์ พัทธสีมาคู่ และลูกปัด เป็นต้น มีสิ่งสักการะและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนชุมชน คือหลวงพ่อทวดรอดที่ผู้มาสักการะกราบไหว้ เชื่อว่าเมื่อมากราบไหว้แล้วช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ภูเขารูปหัวใจ ประติมากรรมทางธรรมชาติที่เกิดจากการกัดกร่อนและพังทลายของภูเขาหินปูนที่มีลักษณะเป็นรูปหัวใจและมีต้นไม้เขียวขจีบริเวณบนภูเขา หน้าผาเป็นสีของหินปูนตามธรรมชาติ ทำให้รูปหัวใจมีความโดดเด่นสามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งมุมมองจากภายในบริเวณวัดเขาพังและสะพานแขวน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเช็คอินที่คนทุกเพศทุกวัยนิยมมาถ่ายภาพทั้งในช่วงเทศกาลและวันธรรมดา

สะพานแขวนลวดสลิง ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ข้ามคลองพะแสงเพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านในชุมชน มีการสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๖ มีความยาว ๑๒๐ เมตร ในทิศทางเหนือ-ใต้ ใช้ งบประมาณสร้าง ๒,๔๔๔,๐๐๐ บาท จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพัง และทำให้สามารถดูพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกจากบนสะพาน เป็นจุดเช็คอินที่สามารถถ่ายภาพเดียวได้ทั้ง สะพาน แม่น้ำ และภูเขารูปหัวใจ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

หลาดคลองแสง หลาดคลองแสงถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบสวนสมรมย์ เนื่องจากภายในสวนมีความหลากหลายของพืชพันธุ์ เช่น ทุเรียน ลองกอง เงาะ มังคุด มะละกอ กล้วย และเลี้ยงไก่ในสวนเดียวกันและมีเทศกาลกินผลไม้ที่ขึ้นชื่อโดยเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน เรียกกันว่า ฤดูทุเรียนหล่น

กิจกรรมการท่องเที่ยว

เทศกาลทุเรียน คลองแสง หลาดคลองแสง หลาดคลองแสงหรือตลาดวิถีชีวิตชุมชนคลองแสงตั้งอยู่บริเวณชุมชนวัดเขาพังเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงเกษตรและวิถีชีวิตดั้งเดิม เปิดโอกาสให้คนในชุมชนนำของดีมาขายสร้างรายได้ มีการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านที่หารับประทานได้ยาก เช่น การหลามข้าว การทำปลายอก เป็นต้น ตลาด ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนผลไม้และผลไม้ขึ้นชื่อ คือทุเรียนคลองแสง ที่มีรสชาติหอมหวานและเนื้อสัมผัสเฉพาะตัว และมีต้นทุเรียนอายุกว่าร้อยปี นอกจากอาหารแล้วยังมีสินค้าภูมิปัญญา เช่น ของเล่น อีกทั้งยังสามารถปั่นจักรยานเป็นวงรอบเพื่อชมธรรมชาติภายในตลาดได้อีกด้วย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม