ชุมชนคุณธรรมบ้านสีกายเหนือ จังหวัดหนองคาย

มีทัศนีย์ภาพติดแม่น้ำโขง และหมู่บ้าน นวัตวิถี สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และถือว่าเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศของสถานที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี 

ชุมชนติดริมฝั่งแม่น้ำโขง มีต้นทุนทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บรรยากาศผ่อนคลายเหมาะแก่ การพักผ่อนและถ่ายภาพ ชุมชนมีความเข้มแข็งของบวรใน ๓ มิติ ประกอบด้วย การตักบาตรริมฝั่งแม่น้ำโขง การปลูกผักสวนครัวใช้ในครัวเรือนและการปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีอยู่สม่ำเสมอ

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดล่องเรือ เป็นวัดโบราณที่ชาวบ้านสีกายเหนือให้ความเคารพ นับถือ 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ริมโขง หมู่บ้านสีกายเหนือมีทัศนีย์ภาพติดแม่น้ำโขง สามารถมองเห็นประเทศลาวได้

ไร่มะเขือเทศ ชาวบ้านจะปลูกมะเขือเทศในฤดูหนาว โดยจะปลูกบริเวณริมแม่น้ำโขง

หาดสีกาย ในฤดูร้อน แม่น้ำโขงจะมีปริมาณลดลงทำให้เห็นหาดทรายขึ้นบริเวณริมฝั่ง  แม่น้ำโขง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่นน้ำได้

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สาธิตการทำนาโยนและการปลูกพืชผักต่าง ๆ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

สาธิตการทำนาโยนและการปลูกพืชผักต่าง ๆ ศูนย์โฮมสเตย์บ้านสีกาย เป็นกิจกรรมตอนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน 

สาธิตการแปรรูปต่าง ๆและเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์โฮมสเตย์บ้านสีกายและกลุ่มต่าง ๆ เรียนรู้ ชมวิธีการสาธิต และทดลองทำ เช่น การแปรรูปมะเขือเทศเชื่อม การทำนาโยน

ล่องเรือชมแม่น้ำโขง แม่น้ำโขง นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือชมวิถีชีวิตไทย-ลาว ตามลำแม่น้ำโขงได้ 

ปั่นจักรยาน บริเวณถนนริมโขง นักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานชมบรรยากาศในชุมชนและริมแม่น้ำโขงได้

ตักบาตร บริเวณถนนริมโขง ตื่นเช้าสูดอากาศริมโขง ใส่บาตรยามเช้า บริเวณริมแม่น้ำโขง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม