ชุมชนคุณธรรมวัดพิทักษ์โสภณ จังหวัดปราจีนบุรี

ชุมชนคุณธรรมวัดพิทักษ์โสภณ (หนองงูเหลือม) เป็นชุมชนขนาดเล็ก ที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นชุมชนที่มีความสะอาด อากาศและสภาพแวดล้อมดี ในชุมชนชาวบ้านอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยใช้หลักการปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถืออย่างสม่ำเสมอ นำมาปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย คนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน โดยยึดหลัก “พึ่งตนเอง” 

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดพิทักษ์โสภณ เป็นชุมชนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นพื้นบ้าน เป็นชุมชน “บ้าน 3 นา” มีนากก นาข้าว และนาหนอง (บ่อปลาขนาดใหญ่) มีการน้อมนำหลักปรัชญาพอเพียงด้วยการขับเคลื่อนพลังบวร บ้าน วัดและโรงเรียนมีส่วนร่วมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ชุมชนมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตพื้นบ้าน กิจกรรมท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม เช่น การการทำอาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ” 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ศูนย์เรียนรู้การทอเสื่อกกบางพลวง
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยนำต้นกกมาแปรรูปได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื่อพับ เสื่อผืน หมอน กล่องใส่ทิชชู ที่รองแก้ว รองจาน และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 98 คน ซึ่งปกติแล้วชาวบ้านจะมีการปลูกต้นกกหลังคาละ1-2 ไร่ ระยะการปลูกประมาณ 2-3 เดือน โดยประมาณ หลังจากที่ต้นกกโตเต็มที่ชาวบ้านก็จะตัดต้นกกมาให้ทางวิสาหกิจชุมชนเพื่อทำการเข้าขั้นตอนการแปรรูป

กิจกรรมชมวัด นมัสการหลวงพ่อกนก
วัดพิทักษ์โสภณ ที่ตั้ง หมู่ที่  9 ตำบล  บางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

วิถีชีวิตบ้านบางพลวง ลำคลองบัวเผื่อน/ชมนกน้ำ “นกงู/กาน้ำ”
หมู่ ๙ ตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัด  ปราจีนบุรี
วิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรี
กิจกรรมล่องเรือแม่น้ำปราจีนบุรี ล่องเรือแม่น้ำปราจีนบุรี” (อำเภอเมืองปราจีนบุรี – อำเภอบ้านสร้าง) ชมวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำกับการทำประมงพื้นบ้าน ชมทิวทัศน์สองฟากฝั่งลำน้ำ  นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสายน้ำแห่งชีวิต  ชิมอาหารพื้นบ้าน

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคกหนองนาโมเดล” สวน ๓ ก
หมู่ ๙ ตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัด  ปราจีนบุรี

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ปั่นจักรยานชมทุ่งนาข้าว นากก นาโซล่าเซลล์

บ้านบางพลวง
สะพานไม้ไผ่ทุ่งบางสนม ม.7 ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ประจำ  อ.บ้านสร้าง ซึ่งชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นบ้านคลองบางสนม ได้ร่วมแรงร่วมใจทำสะพานไม้ไผ่ ผุดแลนด์มาร์กใหม่สะพานไม้ไผ่ชมทุ่งบางสนม ด้วยการรวมใจของชาวบ้านด้วยระยะทางยาวกว่า 150 เมตร
กินกุ้งตกปลา
ร้านป้าชุ่ม/แม่น้ำปราจีนบุรี บ้านหนองงูเหลือมตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมล่องเรือแม่น้ำปราจีนบุรี ล่องเรือแม่น้ำปราจีนบุรี” (อำเภอเมืองปราจีนบุรี – อำเภอบ้านสร้าง) ชมวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำกับการทำประมงพื้นบ้าน ชมทิวทัศน์สองฟากฝั่งลำน้ำ  นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสายน้ำแห่งชีวิต  ชิมอาหารพื้นบ้าน
ล่องเรือ ชมวิถีชีวิตริมฝั่งน้ำปราจีนบุรี
ร้านป้าชุ่ม/แม่น้ำปราจีนบุรี บ้านหนองงูเหลือมตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมล่องเรือแม่น้ำปราจีนบุรี ล่องเรือแม่น้ำปราจีนบุรี” (อำเภอเมืองปราจีนบุรี – อำเภอบ้านสร้าง) ชมวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำกับการทำประมงพื้นบ้าน ชมทิวทัศน์สองฟากฝั่งลำน้ำ  นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสายน้ำแห่งชีวิต  ชิมอาหารพื้นบ้าน
ชมบึงบัวแดง และคลองบัวสี
บ้านหนองงูเหลือมตำบล  บางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี พายเรือชมบึงบัวแดง บัวสี
พายเรือชมหิ่งห้อย คลองบางสนม
บ้านป้าชุ่ม ทุ่งนากก ตำบล  บางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี ชุมชนคลองบางสนม เป็นชุมชนที่มีการอนุรักษ์ สืบสานและต่อยอด มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านอาหารไทย และงานหัตกรรม การทอเสื่อกก โดยมีคำขวัญชุมชนว่า ” ปั่นจักยานชมทุ่ม กินกุ้งตกปลา ชมวิถีชีวิตชาวนาไทย เรืองไสวหิ่งห้อย น้ำคลองบางสนม “
ชมแปลงเกษตรอินทรีย์
บ้านหนองงูเหลือม ตำบล  บางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี ศึกษาเรียนรู้วิธีการทำแปลงเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมงานหัตถกรรมการทอเสื่อกกบางพลวง
บ้านป้าชุ่ม ทุ่งนากก ตำบล  บางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยนำต้นกกมาแปรรูปได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื่อพับ เสื่อผืน หมอน กล่องใส่ทิชชู ที่รองแก้ว รองจาน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านหินเทิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยทั่วไปชุมชนคุณธรรมบ้านหินเทิน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดเอียง เนื่องจากทางด้านทิศตะวันตกติดกับภูเขา ประชากรในหมู่ บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การปลูกมะพร้าวเป็นหลัก

ชุมชนคุณธรรมบ้านหินเทินขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งมะพร้าวพันธุ์ดีของทับสะแก ทำให้มีหัตถกรรมจักสานจากทางมะพร้าว มีการปลูกต้นบอนไซมะพร้าว และวิถีชีวิตมีความเกี่ยวข้องกับมะพร้าวจนเป็น อัตลักษณ์ของชุมชนไปแล้ว อีกทั้งยังมีองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอีกมากมาย

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดบ้านทุ่งเคล็ด
โบสถ์วัดบ้านทุ่งเคล็ด (โบสถ์เหรียญบาท) ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๓ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวัดที่มีพระอุโบสถ “เหรียญบาท” แห่งแรกของประเทศไทย โดยใช้เหรียญบาทติดที่ผนังด้านนอกจำนวน ๓.๗ ล้านเหรียญ และเหรียญ ๑๐ บาท ภายในอาคารอีกประมาณ ๓ แสนเหรียญ มีการตกแต่งฝ้าเพดานด้วยไม้สักทองและพื้นอุโบสถเป็นหินแกรนิต และมีการรับบริจาคสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรีทั้งเก่าและใหม่ที่ไม่ถูกรางวัล 

วัดอ่างสุวรรณ (วัดหนองหอย)
วัดอ่างสุวรรณ หรือวัดหนองหอย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหอย ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีโบสถ์ขนาดใหญ่ทำด้วยไม้ตาลถือเป็นโบสถ์ไม้ตาลแห่งเดียวในโลก และโบสถ์ที่ทำมากจากต้นตาลนั้นมีความพิเศษตรงที่การสร้างบ้านเรือนหรือโบสถ์ส่วนใหญ่นั้นจะทำมาจากไม้สักหรือไม้ตะเคียนเพราะไม้จากต้นตาลนั้นจะมีเสี้ยนและมีลำต้นที่ผอมสูง จึงไม่นิยมมาสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 

วัดนาหูกวาง
วัดนาหูกวาง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๓๒ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดลำห้วย ทิศใต้และทิศตะวันออกจดถนน ทิศตะวันตกจดที่ดินใกล้เคียง อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๗.๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบจัตุรมุข มีพระประธานประจำอุโบสถ และรูปหล่อหลวงพ่อปู่ทอง

โบสถ์แม่พระฟาติมา
วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวัดคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๓๕๔-๒๕๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดชมวิวทิวเขา ผากิ้งก่า และชมทัศนียภาพสวนมะพร้าว
ผากิ้งก่าบ้านหินเทิน ตั้งอยู่บนเขาซึ่งอยู่ในแนวเทือกเขาตะนาวศรี ด้านบนมีลานหินกว้าง สามารถขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ในพื้นที่อำเภอทับสะแก ชมทัศนียภาพสวนมะพร้าว มองไปทางทิศตะวันออกเห็นท้องทะเลสวยงาม 
ฝายมีชีวิตและหิ่งห้อย หมู่ที่ ๓ บ้านยุบหวาย
ฝายมีชีวิต ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยุบหวาย และบ้านหินเทิน เป็นการทำงานร่วมกันของทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ฝายมีชีวิตเป็นการยกระดับน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำหลากรุนแรง ป้องกันการพังทลายของดิน อาศัยรากไทรสร้างสายน้ำซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบนิเวศน์ 
ป่าชายเลน เกาะแก้ว หมู่ที่ ๔ บ้านแสงอรุณ
เกาะแก้ว เป็นแหล่งอนุรักษ์ป่าชายเลน และสัตว์น้ำต่าง ๆ  ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมป่าชายเลน  และร่วมกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน หรือนำสัตว์น้ำ เช่น ปู ปลา มาปล่อยที่เกาะแก้วได้
ชายหาดบ้านแสงอรุณ หมู่ที่ ๔ บ้านแสงอรุณ
ชายหาดแสงอรุณ เป็นชายหาดที่ขาวสะอาด สามารถลงเล่นน้ำได้ และสามารถไปชมวิถีชีวิตของชาวประมงได้

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฐานเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรง
ฐานผึ้งโพรงของนายพนม อยู่สุข ชื่อฐานเรียนรู้ “มหัศจรรย์หมู่ชนคนเลี้ยงผึ้ง” คือ การทำอาชีพเสริมจากการเลี้ยงผึ้งโพรงในบ้าน จนสามารถต่อยอดธุรกิจแบ่งขายน้ำผึ้งบรรจุขวด การทำกระเทียมดองน้ำผึ้ง และการขายกล่องของผึ้งโพรงแก่เกษตรกรที่ต้องการเลี้ยงผึ้งโพรง 
ฐานเรียนรู้การปลูกกุยช่าย
ฐานเรียนรู้การปลูกกุยช่าย โดยพี่น้องสามสาว มีชื่อฐานว่า “สามใบเถาสาวกุยช่าย” ฐานนี้มีการปลูกกุยช่ายเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้คนในบ้านได้มีอาชีพในช่วงที่มะพร้าวราคาตกต่ำ จนตอนนี้เป็นเสมือนอาชีพหลักไปแล้ว 
ฐานเรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าว
เป็นฐานเรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าวแท้ ๆ แบบดั้งเดิมของนายสายันต์ ถ้วยทอง เป็นแหล่งทำน้ำตาลมะพร้าวแท้แหล่งเดียวของบ้านหินเทิน โดยใช้ชื่อฐานว่า “เฒ่าทรนงคนทำตาล”

กิจกรรมการท่องเที่ยว

หัตถกรรมจากกะลามะพร้าว (แก้ว/เข็มขัด/ต่างหู)
ฐานเรียนรู้ร้อยเรียงเม็ดกะลาพาเพลิน เป็นฐานเรียนรู้ที่มีนางประกายฟ้า ฤทธิ์สารพิทักษ์ เป็นวิทยากร โดยการนำกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น โคมไฟ หัวเข็มขัด สร้อยคอ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน และการทำเป็นลูกปัดเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ ต่างหู เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมได้ลงมือหัดทำได้ด้วย
การทำสบู่จากน้ำมันมะพร้าว
ฐานเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ฐานเรียนรู้นี้ ใช้ชื่อฐานว่า “ฐานคนช่างคิดผลิตสินค้า” มีผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวบริสุทธิ์ เช่น สบู่น้ำมันมะพร้าว ลิปมัน น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น น้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน ครีมน้ำมันมะพร้าว เซรั่มน้ำมันมะพร้าว และการทำมะพร้าวบอนไซ เป็นต้น
ปลูกป่าชายเลน เกาะแก้ว หมู่ที่ ๔ บ้านแสงอรุณ
ป่าชายเลน เกาะแก้ว หมู่ที่ ๔ บ้านแสงอรุณ ป่าชายเลนเกาะแก้ว เป็นแหล่งอาหาร และแหล่งประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลแสงอรุณ นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อสร้างความสมบูรณ์แก่ระบบนิเวศน์ 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม