อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

ที่ตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
๑.ตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะหนองดอก ห่างจากศาลากลางจังหวัดลำพูน ประมาณ ๑ กิโลเมตร สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวีองค์ปฐมกษัตริย์ แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ความสามารถและกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวันเวลา เวลา ๐6.๐๐ น. ถึง ๑8.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ 
ติดต่อสอบถาม สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน 0 5351 1013
๕.ช่องทางออนไลน์-
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม