ชุมชนคุณธรรมบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จ.นราธิวาส

๑. สร้างขึ้นเพื่อ จัดเก็บ รวบรวมวัตถุ สิ่งของ เครื่องแต่งกาย ที่ใช้ในสมัยที่ดำรงชีพอยู่ในป่า ภายในตัวอาคารมีการจัดแสดงภาพถ่ายของบุคคลสำคัญ เหตุการณ์สำคัญ เครื่องมือทางการแพทย์อาวุธยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์สื่อสาร ที่ใช้ในอดีต และรวบรวมประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งกองทัพประชาชนมาลายาหรือพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและเรียนรู้ทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตในป่า และแนวคิดอุดมการณ์ที่มีร่วมกัน ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้เผยแพร่ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชุมชน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม