สินค้าพื้นเมือง จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง (บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 3) ศูนย์ OTOP ศรีสะเกษ
๑.แหล่งรวบรวมภูมิปัญญา วัฒนธรรม และสินค้าของชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการในด้านการตลาด เป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้า รองรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างจังหวัดที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์
– ผ้าพื้นเมือง “ผ้าทอเบญจศรี”
– ของใช้ของที่ระลึก
– อาหารของฝาก/ของประดับตกแต่ง
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน 08.30 – 17.00 น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 0 4561 1465
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสระเกษ
เวลาทำการ: เปิด-ปิด 08.30 น. – 17.00 น.
โทรศัพท์: 0 4561 1465
๕.ช่องทางออนไลน์ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม