ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเที่ยวชุมชน ยลวิถี วัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก

ที่ตั้ง เลขที่ 84 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

๑. ชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลอง มีพระครูวิริยานุโยค เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลองเป็นผู้นำที่เข้มแข็งของชุมชน คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพวนซึ่งยังคงดำเนินชีวิตตามวิถีของชาวไทยพวน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มีความรู้รักสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีการรวมกลุ่ม เช่น กลุ่มการแสดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน กลุ่มอาหารพื้นบ้าน กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มมัคคุเทศก์ กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวน และกลุ่มจิตอาสา ชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลอง เป็นชุมชนชาวไทยพวน ที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ อัตลักษณ์ที่โดดเด่น เช่น คนในชุมชนมีการสื่อสารพูดจากันด้วยภาษาพวน การแต่งกายตามแบบไทยพวนและมีอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกผู้มาเยือน การจัดเลี้ยงอาหารโตก ไทยพวน การแสดง ๓ ลำ ลำตัด ลำโทน ลำพวน การสืบสานประเพณีบุญทานข้าวจี่ – วิถีไทยพวน จัดพิธีกรรมสูตรเสื้อสูตรผ้า ในเทศกาลสงกรานต์ไทยพวน และมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน “มิวเซียม ปะพวนที่ปากพลี” เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการดำเนินชีวิตตามแบบวิถีไทยพวนในอดีต
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
นักท่องเที่ยว 30 คนขึ้นไป
ครึ่งวัน ราคา 300-400 บาท
1 วัน ราคา 800-900 บาท
2 วัน ราคา 1,200-1,400บาท

๔. เบอร์โทรศัพท์ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม