อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ที่ตั้ง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
๑. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ห่างจากตัวจังหวัดสุโขทัยไปทางทิศตะวันตกประมาณ
๑๒ กิโลเมตร ถนนจรดวิถีถ่อง ทางหลวงหมายเลข 12 สายสุโขทัย-ตาก ในอดีตเมืองสุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการปกครองศาสนาและเศรษฐกิจ ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
09.00 – 18.30 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
คนไทย 30 บาท
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 150 บาท
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5569 7241
๕. ช่องทางออนไลน์
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/index.php/th/
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก 
ห้องน้ำ /ทางลาด /ที่จอดรถ / ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ตั้ง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๗๐
๑.อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ “ เมืองโบราณศรีเทพ” เป็นเมืองสมัยวัฒนธรรมทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 14 ที่มีหลักฐานคูน้ำคันดิน ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีโบราณสถานสำคัญหลายแห่ง ได้แก่ เขาคลังใน เขาคลังนอก ปรางค์สองพี่น้อง ปรางค์ศรีเทพ ปรางค์ฤาษี เป็นต้น นอกเมืองยังเป็นที่ตั้งของถ้ำเขาถมอรัตน์ โบราณสถานซึ่งปรากฏภาพสลักพระพุทธรูปและ พระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนาแบบมหายาน ถือเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความเกี่ยวพันกับการนับถือศาสนาของผู้คนในเมืองศรีเทพ สมัยโบราณ และด้วยความสำคัญความโดดเด่นของเมืองโบราณ ศรีเทพ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จึงมีนโยบายผลักดันให้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเสนอการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ปัจจุบันอยู่ในบัญชีเบื้องต้นมรดกโลก(Tentative list) (The Ancient Town of Si Thep , 2019) แล้ว และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเสนออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ในการประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโกในปี 2565
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา เปิด – ปิด ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
มี โปรดระบุ.. ชาวไทย คนละ ๑๐ บาทชาวต่างประเทศ คนละ ๓๐ บาท
รถยนต์ คันละ ๕๐ บาท
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๕๖๗๙ ๑๗๘๗
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/บริการรถรางนำเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
๑.อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ.๒๕๓๔ ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย เนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงความงดงามอลังการของศิลปกรรมไทยในยุคแรกๆ ผลงานทาง ศิลปกรรมที่เป็นเลิศนี้ปรากฏอยู่เป็นจำนวนมากในอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง ๓ แห่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอุทยานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๔ โบราณสถานที่น่าสนใจในเขตกำแพงเมือง ได้แก่ วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ สระมน ศาลพระอิศวร ในส่วนของโบราณสถานที่น่าสนใจในเขตโบราณสถานนอกเมือง หรือ เขตอรัญญิก ได้แก่ วัดพระนอน วัดพระสี่อิริยาบถ วัดพระสิงห์ วัดช้างรอบ เป็นต้น
๒.วันเวลา เปิด/ปิด
ทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่
ชาวไทย ๑๐ บาท
ชาวต่างชาติ ๓๐ บาท
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ๐ ๕๕๗๑ ๑๙๒๑
สำนักงาน ททท. ๐ ๕๕๕๑ ๔๓๔๑-๓
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
www.finearts.go.th/kamphaengphethistoricalpark
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ /ทางลาด /ลานจอดรถ /ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม