อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี

ที่ตั้ง ๕๒๐ ม.๑ ถนนสาย ๓๐๔ กบินทร์บุรี – ปักธงชัย ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี
๑. ความโดดเด่น/ความสำคัญ
เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ประมาณ ๑,๓๙๗,๓๗๕ ไร่ ประกอบไปด้วยป่าลาน ซึ่งหาดูได้ยาก มีเฉพาะบางท้องที่เท่านั้น และเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำ ลำธารต่าง ๆ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อน มียอดเขาสูงที่สุด คือ เขาละมั่ง สูง ๙๙๒ เมตร มีหุบเขาตามธรรมชาติ เหว และน้ำตก เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำมูล และแม่น้ำบางปะกง มีพรรณไม้เฉพาะถิ่น คือ ต้นลาน ถือเป็นป่าลานผืนสุดท้ายที่สมบูรณ์และสวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย
มีจำนวนสัตว์ป่าในเขตอุทยานไม่ต่ำกว่า ๓๒๑ ชนิด จำแนกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๗๖ ชนิด, นก ๑๔๔ ชนิด, สัตว์เลื้อยคลาน ๔๘ ชนิด, สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ๑๗ ชนิด, ปลาน้ำจืด ๓๑ ชนิด
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม ของทุกปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
– นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท / คน เด็ก ๑๐ บาท / คน
– นักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท / คน เด็ก ๑๐๐ บาท / คน
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
– ทางเดินศึกษาธรรมชาติ พืชพรรณ และสัตว์ป่า
– ท่องเที่ยวชมความสวยงามของน้ำตกต่าง ๆ
– ชมทิวทัศน์ ณ ผาเก็บตะวัน
๖. เบอร์โทรศัพท์
๐๓๗ ๒๑๐ ๓๔๐
๗. ช่องทางออนไลน์
http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=986
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก
/ ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม