ชุมชนคุณธรรมบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

“บางคล้า” เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยนาไร่ และสวนผลไม้ชนิดต่างๆ เช่น สับปะรด มะพร้าว มะม่วง ฯลฯ ซึ่งแต่ละชนิดก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่ว แผ่นดินผืนนี้เป็นที่ตั้งรกรากของบรรพบุรุษชาวบางคล้า ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนสืบทอดกันมาช้านาน วิถีชีวิตของชุมชนเก่าแก่แห่งนี้มีความเป็นอยู่อย่างสงบ เรียบง่าย ต่างทำมาหากิน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทุกคนมีความรักใคร่ปรองดองให้ความนับถือดุจพี่น้อง ดั่งเครือญาติ

– อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

– ศาลอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

– ตลาดน้ำบางคล้า

– อุโบสถวัดแจ้ง อำเภอบางคล้า

– ค้างคาวแม่ไก่ วัดโพธิ์บางคล้า 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดโพธิ์บางคล้า สร้างขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕ สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นศิลปสมัยรัตนโกสินทร์กับอยุธยา มีวิหารโบราณ และค้างคาวนับแสนตัวมาอาศัย เกาะต้นไม้ในบริเวณวัด โดยไม่อพยพไปอยู่ไหน

วัดแจ้ง สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อุโบสถประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๘ ภายในวัดมีรูปปั้นยักษ์ตั้งอยู่ และมีพระอุโบสถเป็นศิลปะไทยปนกับจีน

อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จยกทัพผ่านเมืองฉะเชิงเทราไปเมืองจันทบูร (จันทบุรี) เพื่อสั่งสมกำลังพลในการ  กอบกู้เอกราช  ได้ปะทะกับพม่าบริเวณปากน้ำ

ศาลอนุสาวรีย์สมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๐ พิธีอัญเชิญพระรูปขึ้นแท่นสักการะ  เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๑สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งที่สมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชได้ฝ่าวงล้อมของข้าศึกที่ล้อมกรุงศรีอยุธยา

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ตลาดน้ำบางคล้า ตลาดน้ำบางคล้ามีลักษณะเป็นโป๊ะที่ยื่นลงสู่แม่น้ำบาง ปะกง  และมีการค้าขายสินค้าทางเรือโดยส่วนมาก  โดยมีการจัดจำหน่ายสินค้าอย่างหลากหลายทั้งยังเป็นสินค้าที่ผสมผสานความเป็นไทยในอดีตกับปัจจุบันได้อย่างลงตัว  ไม่ว่าจะเป็นหีบห่อของอาหารที่ทำจากใบตอง  ภาชนะใส่เครื่องดื่มทำจากดินปั้น  เป็นต้น ตลาดน้ำบางคล้ายังมีความพิเศษในเรื่องทัศนียภาพที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นป่าชายเลนที่มีทรัพยากรธรรมชาติอยู่มากมาย หรือแม้แต่วิถีชีวิตของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำที่มีการดักลอบปลา  หรือพายเรือจับปลา จับกุ้ง

ค้างคาวแม่ไก่ วัดโพธิ์ บางคล้า ฝูงค้างคาวแม่ไก่หน้าวัดโพธิ์บางคล้า  ใช้เวลาไม่กี่นาทีเรือก็มาอยู่ที่หน้าวัดโพธิ์บางคล้า (สมัยที่ใช้เรือในการเดินทางท่าน้ำนับเป็นหน้าวัด แต่ทุกวันนี้คงจะต้องเรียกว่าหลังวัด) เรือยังไม่ทันเทียบท่าดีเราก็มองเห็นฝูงค้างคาวแม่ไก่ ขนาดของค้างคาวเท่าแม่ไก่จริงๆ ห้อยหัวอยู่บนต้นไม้ แต่ละต้นน่าจะมีจำนวนนับร้อยตัว จำนวนมากมายแบบนี้จึงทำให้ค้างคาวแม่ไก่เป็นจุดเด่นของวัด คนก็มาเที่ยวกันเป็นประจำค้างคาวเหล่านี้ก็ไม่ได้ตื่นกลัวคน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ชุมชนบ้านครัว

ชื่อผู้ประกอบการ นางอัจฉราวรรณ์ ตันฮะเส่ง

ประธานชุมชนบ้านครัว

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๖๘๒๓ ๑๗๗๔

ศูนย์เรียนรู้และฝึกอาชีพชุมชน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ท่าเรือตลาดน้ำบางคล้า ล่องเรือชมธรรมชาติรอบเกาะลัด ชมวิถีชีวิตริมน้ำ บ้านเรือนที่ปลูกสร้างอย่างสวยงาม

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม