อุโมงค์ปิยะมิตร จังหวัดยะลา

ที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
๑.อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการคอมมิวนิสต์มลายา ใช้เป็นฐานที่มั่นปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง หลบภัยทางอากาศ สะสมเสบียงอาหาร อุโมงค์มีลักษณะคดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาวประมาณ ๑ กิโลเมตร ลึก ๕๐-๖๐ ฟุต มีทางเข้าและออก ๙ ทาง ปัจจุบันเหลือเพียง ๖ ทาง ตลอดทางภายในอุโมงค์จะพบเห็นร่องรอยของการดำเนินชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ เช่น ที่นอนเตียงดินก่อติดกับผนัง อุปกรณ์ในการสู้รบ และเครื่องไม้เครื่องมือในการเดินป่า รวมทั้งห้องบัญชาการรบ ซึ่งจุคนได้ถึง ๒๐๐ คน บริเวณภายนอกอุโมงค์เดิมเคยเป็นลานกว้างสำหรับฝึกกำลังพล ปัจจุบันมีการจัดนิทรรศการแสดงภาพและเรื่องราวประวัติศาสตร์รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตในป่าสำหรับให้ความรู้นักท่องเที่ยว
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.30 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ ๔๐ บาท
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๙๒๙๗ ๘๒๓๑
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : บ้านอุโมงค์ปิยะมิตร เบตง
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม