ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมุกดาหารประสานมิตร จังหวัดมุกดาหาร

ที่ตั้ง 26/1 หมู่ 5 บ้านบะ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
๑.ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติประสานมิตร เกิดจากความรักในการทำเกษตรของลุงโฮม อุคำ ปราชญ์ชาวบ้านบะ ตำบลกกตูม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยเดินตามรอยเท้าพ่อ นำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางทำการเกษตรแบบผสมผสาน และจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานพอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น และเอื้อเฟื้อแบ่งปัน โดยใช้หลักการเดินทีละก้าวอย่างมั่นคง
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ทุกฤดูกาล
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 9133 7687
๖.ช่องทางออนไลน์
เฟสบุ๊ค : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มุกดาหารประสานมิตรบ้านบะ
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการ/นักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม