ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา สวน ๓ ก จ.ปราจีนบุรี

ที่ตั้ง บ้านเลขที่ 1 หมู่ ๙ ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
๑. สวนเกษตรที่พัฒนามาจากที่ลุ่มน้ำท่วมถึงมีการสร้างโคกขึ้นมาเพื่อป้องกันน้ำท่วม บ่อที่ทำการขุดดินขึ้นมาก็เลี้ยงปลาอีกทางหนึ่ง ทำการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ทำสวนไผ่ ที่ทนแล้ง ทนน้ำท่วม เพื่อให้ได้ผลผลิตทั้งปี ขายหน่อไม้สด และแปรรูปหน่อไม้ที่ได้เพื่อเพิ่มมูลค่า เพราะมีตลาดที่รับซื้อรองรับผลิตภัณฑ์ มีการปลูกยางนา เผาถ่าน ปลูกขี้เหล็ก นำใบมาต้มขาย เป็นต้น มีการปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้กินได้ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาเป็นหลักในการทำการเกษตร ทำเกษตรแต่พอกำลัง ไม่กู้หนี้ยืมสินมาเมื่อมีความรู้จากการลงมือทำก็สามารถต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานได้
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
09.00 น. – 16.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
มกราคม – พฤษภาคม ก่อนช่วงฤดูฝน
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
ส.อ. ปัญจะ สกุลนคร โทรศัพท์ ๐๙ ๘๔๗๓ ๘๕๓๓
๖. ช่องทางออนไลน์ –
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม