เกาะหวายโฮมสเตย์ จังหวัดนครนายก

ที่ตั้ง 204 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านเกาะหวาย, ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ๑.ประเภทของที่พัก โฮมสเตย์
๒.จำนวนห้อง 1 ห้อง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา
ห้องพัก Standard 250-300 บาท
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยพวน
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นางสุรีย์ สะเภาทอง โทร. 08 5435 9632
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทยพวยตำบลเกาะหวาย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม