ชุมชนคุณธรรมวัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์

ชุมชนวัดหนองโพ เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยมีหลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองโพเป็นบรรพชนที่สำคัญ มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก มีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของจังหวัดนครสวรรค์

อัตลักษณ์ของชุมชนวัดหนองโพ คือ หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร พระอริยสงฆ์ของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพศรัทธา และวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลากว่า ๒๐๐ ปี ทั้งประเพณี การละเล่น ดนตรี อาทิ ประเพณีตรุษ ๕ สงกรานต์ ๖ การเล่นกลองยาว การรำโทน การเล่นโขน

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดหนองโพ
วัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ศิลปะโบสถ์ เจดีย์ ฝีมือช่างพื้นบ้านมีอายุเก่าแก่กว่า ๑๐๐ ปี มีหลวงพ่อเดิม เป็นอดีตเจ้าอาวาส ที่มีชื่อเสียง

พิพิธภัณฑ์ หลวงพ่อเดิม
แหล่งเรียนรู้ของจังหวัดจัดแสดงนิทรรศการประวัติของบ้านหนองโพ และหลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เขาปูน
เขาปูนเป็นเขาเทือกเดียวกับเขาใหญ่ บริเวณเขามีซากฟอสซิลของสัตว์ทะเล มีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก บนยอดเขามีเจดีย์ที่หลวงพ่อเดิมสร้างไว้

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย
แหล่งเรียนรู้การผลิตน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

บ้านละครกันเพ็ชร
การทำเครื่องโขน เครื่องละครแต่งกาย ชุดโขน ชุดละคร

เขาปูน
ให้อาหารลิง ดูฟอสซิล ปะการังล้านปี

บ้านนิวัฒน์
แต่งชุดไทย กินกาแฟ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม