ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเขาสามสิบ (ฟาร์มจ่าทูล) จังหวัดสระแก้ว

ที่ตั้ง หมู่ 3 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
๑. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเขาสามสิบได้ เปิดเมื่อปี 2555 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ของท้องถิ่น เป็นแหล่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์อบรมของหน่วยงานรัฐในด้านกิจกรรมต่างๆ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ข้าวท้องถิ่นและแปลงสาธิตขายพันธุ์ข้าวประมาณ 50 สายพันธุ์ เป็นศูนย์ดูงานต้นแบบ (โครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท) เป็นศูนย์วิจัยรวบรวม และเพาะเมล็ดพันธุ์ผักพันธุ์แท้ เพื่อแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรปลอดสาร, พลังงานทดแทน และด้านอื่นๆ ทั้งนี้กิจกรรมที่ดำเนินการในปัจจุบันด้านเกษตรกรรม ประกอบด้วย เป็นศูนย์สาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การปลูกผักปลอดสารพิษ แปลงสาธิตปลูกหวาย แปลงสาธิตไผ่หวาน, ไผ่เลี้ยง, ไผ่ตง เป็นศูนย์อบรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเป็นศูนย์สาธิตด้านพลังงานทดแทน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
06 1861 6923
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : ฟาร์มจ่าทูล
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม