โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ ๑ ราชบุรี

๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ รัตนโกสินทร์
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางปาลิดา ประถมภัฏ
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ โอ่งมังกร
โอ่งมังกร เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผามีลักษณะเป็นลวดลายมังกร จากตำรารอบโอ่งมีทั้งแบบที่วาดด้วยสีหรือปั้นขึ้นรูปนูนต่ำออกจากผิว ด้วยเอกลักษณ์ของดินสีแดงอันมีความเฉพาะตัว และขั้นตอนการผลิตแบบดั้งเดิม ตั้งแต่การปั้น ติดลาย เคลือบ และเตาเผา โดยใช้เชื้อเพลิงฟืน ภูมิปัญญาชาวบ้านแบบดั้งเดิม ถือเป็นสินค้าประจำจังหวัดราชบุรีมากว่า ๖๐ ปี
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ เซรามิค
ผลิตภัณฑ์เซรามิกทุกรูปแบบ ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ เป็นของใช้และของที่ระลึกต่าง ๆ
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิด ๐๘.๐๐ น- ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๔๖๖๔
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook Rattanakosin Potterythai

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัย

ที่ตั้ง วัดมหาชัยพระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
๑.พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัยตั้งอยู่ในพื้นที่วัดมหาชัยพระอารามหลวง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณ เอกสารโบราณ ศิลปกรรมจำพวกไม้แกะสลักหิน โลหะ เครื่องปั้นดินเผา สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ เครื่องดนตรี เครื่องจักสาน พระพุทธรูปไม้-โลหะ สำริด เทวรูปต่างๆ ทั้งแบบหินทราย และโลหะ สำริด ธรรมาสน์ ทั้งนี้ยังเป็นพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน รวบรวมหนังสือใบลานซึ่งอยู่ตามวัด ให้เป็นแหล่งค้นคว้าพระคำภีร์ทางพระพุทธศาสนา ศึกษาตัวอักษรโบราณ และวรรณคดีของภาคอีสาน ชำระตรวจแก้ถอดความเข้าสู่ภาษาปัจจุบัน และเป็นศูนย์อนุรักษ์วรรณคดี ศิลปะ โบราณคดีทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ เป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์โบราณในภาคอีสาน และเป็นศูนย์ส่งเสริมการศึกษาปริยัติธรรม ศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณีของชาติไทย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 4371 1274
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/BaiLanMuseumPhraAriyanuwat
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผา จังหวัดพะเยา

ที่ตั้ง 66หมู่ 10 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา
1.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ เฮือนปฏิมา เซรามิค
2.ชื่อผู้ประกอบการ นายอุเทน รินฟอง
3.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
3.1 ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา
เฮือนปฏิมาเซรามิก ผลิตงานเครื่องปั้นดินเผาที่ขึ้นรูปด้วยมือในแบบง่ายๆ เป็นธรรมชาติ แต่เอกลักษณ์ด้านการขึ้นรูปและเทคนิคการเคลือบทำให้เป็นที่สนใจของลูกค้า เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ รูปทรงการออกแบบมีความแปลกใหม่อยู่เสมอ ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นจึง “เป็นชิ้นเดียวในโลก” แต่สิ่งที่เหมือนกันทุกชิ้น คือ “ลายก้นหอย” นิ้วมือ สื่อให้รู้ว่าเป็นงานฝีมือขึ้นรูปและตกแต่งด้วยมือทุกชิ้น แม้การขึ้นรูปจะเหมือนกันบ้าง แต่การตกแต่งลวดลายไม่มีการซ้ำแบบหรือลวดลายอย่างเด็ดขาดโดยลูกค้าจะสั่งตามความชอบ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับรางวัลสำคัญมากมาย
4.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 18.00 น.
และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 1960 9859
6.ช่องทางออนไลน์
Facebook : เฮือนปฏิมา อาร์ท แกลอรี่

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ.นนทบุรี

ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 เกาะเกร็ด ที่ตั้ง เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 1 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ เจดีย์เอียง
๒. ชื่อผู้ประกอบการ กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา หมู่ที่ 1
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เด่นคือหม้อน้ำลายวิจิตร
รายละเอียดความโดดเด่น เป็นภาชนะใส่น้ำขนาดย่อม ๆ เรียกว่าหม้อน้ำลายวิจิตรเปรียบเหมือนกระติกน้ำสมัยนี้ สมัยก่อนใช้เป็นเครื่องราชบรรณาการส่งให้เมืองหลวง ไว้ถวายตามวัดต่าง ๆ ต่อมาสมัยจอมพล ป. พิบูรณ์สงคราม ใช้เป็นตราประจำจังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรีจะใช้เป็นของชำร่วยมอบให้แก่แขกที่มาเยือนจังหวัดนนทบุรีหรือเป็นของที่ระลึกไปศึกษาดูงานตามที่ต่าง ๆ
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
สถานที่เปิดทุกวัน 09.00 -17.00 น. แต่อาจจะไม่พบคนที่จะดูแลประจำ
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
สุรัตน์ บัวหิรัญ โทร. 081 – 8679522
๖.ช่องทางออนไลน์-

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์เครื่องปั้นด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา

ที่ตั้ง ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๑. หมู่บ้านด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบ ในปี พ.ศ. 2547 เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เน้นให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคนในชุมชน และยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางให้ชุมชนเป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าควบคู่กับการให้บริการด้านต่างๆในชุมชนหมู่บ้านที่มีศักยภาพ และกาบริหารจัดการที่แข็งแรงมีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จะได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการพัฒนาให้เป็นสถานที่ศึกษา และขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ โดยหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนได้รับเกียรติให้เป็นหมู่บ้านOTOP ต้นแบบ (KnowledgeBased Village Cluster) แห่งแรกในภาคอีสาน และเป็นหนึ่งในสี่ของประเทศจากผลการดำเนินการผ่านมาทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ รวมทั้งคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เดินทางมาเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP ต้นแบบเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเป็นจำนวนมาก
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 08.30 -18.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 1977 0980 , 0 4433 8105
๕.ช่องทางออนไลน์ –
รายละเอียดของสถานที่
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ( ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว )

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์เรียนรู้สาธิต เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

ณ บ้านผู้ใหญ่เมี้ยน สิงห์ทะเล
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์……..-……..
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นายเมี้ยน สิงห์ทะเล
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
รายละเอียดความโดดเด่น เอกลักษณ์ของงานเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนั้น เห็นจะอยู่ตรงที่ความแปลกใหม่ของการออกแบบรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และสิ่งสำคัญก็คือ ผลิตภัณฑ์นั้นมีความแข็งแกร่ง ทานทน และพื้นผิววัตถุมีความมันวาวสวยงาม ที่ไม่มีเครื่องปั้นดินเผาที่ไหน เหมือน เพราะดินที่ชาวด่านเกวียนนำมาใช้ในการปั้น เป็นดินเหนียวเนื้อละเอียดคุณภาพดีมีสีแดงหรือสีน้ำตาลดำ ที่ขุดขึ้นมา จากริมฝั่งแม่น้ำมูล ซึ่งเนื้อดินเหนียวนั้นมีแร่เหล็กผสมอยู่มาก มีคุณสมบัติพิเศษตรงที่ เนื้อดินปั้นง่ายต่อการขึ้นรูป ทนทาน ต่อการเผา ไม่บิดเบี้ยวเสียทรงหรือแตกหักง่าย และเมื่อเผาด้วยความร้อนสูง แร่เหล็กและแร่ธาตุอื่น ๆ ที่เป็นส่วนผสมจะ หลอมละลายเคลือบผิวภาชนะไปในตัว ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีสีเป็นธรรมชาติออกสีดำมันหรือสีน้ำตาลแดง หรือสีเลือดปลาไหล ซึ่งเป็นสีที่ได้รับความนิยมว่าสวยที่สุด
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๗๒๕๔ ๖๗๙๑
๖.ช่องทางออนไลน์
…………-……….

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม