อุทยานเมืองเก่าพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ที่ตั้ง ถนน โยธาธิการ พิจิตร 3063 ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
๑.เมืองพิจิตรเก่าสร้างในสมัยพระยาโคตรบอง ประมาณปี พ.ศ. ๑๖๐๑ ภายในบริเวณกำแพงเมืองมีพื้นที่ประมาณ ๔๐๐ ไร่เศษ มีลักษณะเป็นเมืองโบราณประกอบด้วยกำแพงเมือง คูเมือง เจดีย์เก่าฯลฯ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๗ กิโลเมตร ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นสวนรุกขชาติและได้ตั้งชื่อว่า “สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร” ทำให้ภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้มีต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่น หลายชนิดเหมาะแก่การไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอย่างมาก ภายในอุทยานมีสถานที่น่าสนใจ คือ ศาลหลักเมือง ,วัดมหาธาตุ โบราณสถานที่เห็นได้ชัดของวัดมหาธาตุ คือ เจดีย์ทรงลังกา ซึ่งเรียกกันว่า “พระธาตุเจดีย์” ส่วนพระอุโบสถ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระมหาธาตุเจดีย์นั้นมีรากไทรเกาะอยู่ที่หน้าบัน หลังคาถูกต้นไม้ล้มทับ หักลงมา องค์พระก็ได้รับความเสียหายด้วย บัดนี้เหลือแต่ฐานอิฐสูง เมื่อครั้งกรมศิลปากรขุดแต่โบราณสถานได้พบซากกำแพงและวิหาร ๙ ห้อง , ถ้ำชาลวัน มีที่มาจาก พระราชนิพนธ์บทละครนอก เรื่อง“ไกรทอง” ของรัชการที่ ๒ , เกาะศรีมาลามีลักษณะเป็นมูลดินคล้ายเกาะเล็ก ๆ อยู่กลางคูเมืองนอกกำแพงเก่า มีคูล้อมรอบเกาะ แต่ตื้นเขิน สันนิษฐานว่าเดิมน่าจะเป็นป้อมหรือหอคอยรักษาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะตั้งอยู่นอกเมือง และอยู่กลางคูเมือง
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด 08.00 – 17.00 น
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ – ๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๕๖๖๑ ๒๖๗๕ – ๖
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.muangkaophichit.go.th/travel_detail.php?id=468
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ /ที่จอดรถ /ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม