วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ตั้ง ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑. วัดใหญ่ชัยมงคลสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดป่าแก้ว ก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระเจดีย์ใหญ่ก็สร้างขึ้นใน คราวนั้น พงศาวดารระบุว่าคราวทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชแห่งหงสาวดี สมเด็จ พระนเรศวรทรงพระพิโรธต่อนายกองแม่ทัพของพระองค์ที่ล่าช้าเดินทัพตามไม่ทัน ซึ่งตามกฎแล้วมีโทษถึงประหารชีวิต ทว่าได้รับการทูลขอพระราชทานชีวิตจากสมเด็จพระพันรัตน (พระสังฆราช) เปลี่ยนเป็นการสร้างพระเจดีย์ใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ เชื่อกันว่าเป็นที่มาของการเปลี่ยนชื่อวัดป่าแก้วเป็นวัดใหญ่ชัยมงคล นอกจากเจดีย์ใหญ่ชัยมงคลซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญของวัดแล้ว ยังมีพระพุทธไสยาสน์ที่สร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระนเรศวร ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งเพราะพระวิหารพังทลายลง หลังจากสงครามการเสียกรุงศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคลก็กลายเป็นวัดร้าง กระทั่งได้รับการบูรณะเมื่อราวปี พ.ศ. ๒๕๐๐ และยกฐานะจากวัดร้างมาเป็นวัดราษฎร์มีพระภิกษุจำพรรษา และจากนั้นก็ได้รับการพัฒนาเรื่อยมา
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 0 3524 2640
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook: วัดใหญ่ชัยมงคล
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม