ชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) จังหวัดนครปฐม

สภาพภูมิประเทศ เป็นรูปกระเพาะหมู ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน มีการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวจีน จึงก่อให้เกิดการดำเนินชีวิตในรูปแบบผสมผสานที่ลงตัว ทั้งในด้านศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของเกาะลัดอีแท่น 

ชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งของพลังบวร ที่คนในชุมชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ โดยต้องการผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตชุมชนเกาะลัดอีแท่น ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่มากมาย และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
กราบหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวนครปฐม ชมแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา และป้อนนมปลาคาร์ฟ

พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนคลองผีเสื้อ
แหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้สมัยโบราณ ชมระหัดวิดน้ำที่ยังคงสภาพใช้งานได้ อยู่ในบรรยากาศบ้านสวน

วัดทรงคนอง
กราบพระประธานในอุโบสถ และหลวงพ่อโป๋หลุยในวิหารชมสถาปัตยกรรมล้ำค่า ซากเรือสำเภาและโพธิ์สามสีที่หาชมได้ยาก

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แม่น้ำท่าจีน
แม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านในชุมชนทั้งวิถีชีวิตความเป็น การประกอบอาชีพ การคมนาคม ที่ต้องอาศัยแม่น้ำในการดำรงชีวิต

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ไร่แสนรักษ์ (ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชในระบบอินทรีย์)
แหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษ สัมผัส วิถีชีวิตชาวนาไทย ชมแปลงนา สวนเกษตร

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ไหว้พระทำบุญ
วัดไร่ขิง พระอารามหลวงกราบหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวนครปฐม ชมแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา และป้อนนมปลาคาร์ฟ
ไหว้พระขอพร
วัดทรงคนอง กราบพระประธานในอุโบสถ และหลวงพ่อโป๋หลุยในวิหาร ชมสถาปัตยกรรมล้ำค่า ซากเรือสำเภาและโพธิ์สามสีที่หาชมได้ยาก
ชมการสาธิตการทำเกษตรอินทรีย์
ไร่แสนรักษ์ (ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชในระบบอินทรีย์) เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทย ชมแปลงนา สวนเกษตร
กิจกรรมล่องเรือแม่น้ำท่าจีน
บ้านสวนบางเตย โฮมสเตย์ ล่องเรือรับฟังการบรรยาย พร้อมชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำท่าจีน 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม