ชุมชนคุณธรรมฯ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” วัดดงกลาง จังหวัดพิจิตร

ที่ตั้ง ตำบล ดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
๑.ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดดงกลาง มีวัดดงกลางเป็นศูนย์กลางการประกอบกิจกรรมทางศาสนา เป็นศูนย์รวมศรัทธาสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นแกนหลักริเริ่มส่งเสริมคุณธรรมในเชิงรุก โดยพระครูวิจารณ์ธรรมโสภิต เจ้าอาวาสวัดดงกลาง ประธานชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ มีกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ ริมคลองข้าวตอกทุกวันอาทิตย์ ตลาดชุมชนคุณธรรมทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ชาวบ้านจะนำพืชผัก ไม้ผลที่ปลูกไว้มาจำหน่าย แลกเปลี่ยนกัน มีวิถีการเกษตรปลูกพืชผักไว้ริมรั้ว การทำนาแบบอนุรักษ์ มีประเพณีลอยกระทง “ลาวา สายธาราดงกลาง” ทำจากกะลาเพื่ออนุรักษ์น้ำและลำคลอง
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วันเสาร์ – อาทิตย์ 06.00 – 18.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว ทุกฤดูกาล ตลอดปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 6676 9674
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook, YouTube : ชุมชนคุณธรรมวัดดงกลาง
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมฯ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”(ชุมชนคุณธรรมเกาะเกร็ด)

ที่ตั้ง ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๑.เกาะเกร็ด เป็นเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง มีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในท้องที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในจังหวัดนนทบุรี รู้จักกันดีในฐานะแหล่งชุมชนคนมอญที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี มี “หม้อน้ำดินเผาเกาะเกร็ด” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2562 มี “พระเจดีย์มุเตา” ของวัดปรมัยยิกาวาส เป็นสัญลักษณ์ประจำฝั่งท่าน้ำของเกาะ และยังมีอาหารขึ้นชื่อ เช่น ทอดมันหน่อกะลา ดอกไม้ทอด ข้าวแช่ เป็นต้น เกาะเกร็ด เป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประชาชนในชุมชนประกอบด้วยชาวไทยเชื้อสายรามัญ ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทย – มุสลิม อาศัยอยู่ร่วมกัน เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมอย่างกลมกลืน เป็นเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตของคนบนเกาะที่น่าค้นหา นอกจากนี้สถาปัตยกรรม ที่โดดเด่น คือ “พระเจดีย์มุเตา” วัดปรมัยยิกาวาส ซึ่งเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานแปดเหลี่ยมย่อมุม ยอดเจดีย์มีฉัตรทรงเครื่อง 5 ชั้น อย่างมอญ สูง 1 วา ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมเกาะเกร็ด ทางราชการโดยกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปี พ.ศ. 2478
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ 06.00 – 18.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว  มกราคม – ธันวาคม
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ ล่องเรือ ปั่นจักรยานรอบเกาะ
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 0 2583 9544
๗.ช่องทางออนไลน์ –
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม