เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 ๑.เมืองโบราณยะรัง อายุ 1,000 ปี ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เมืองโบราณยะรัง เป็นเมืองโบราณซ้อนทับกันสามเมือง ตั้งแต่บ้านวัดที่เก่าแก่ที่สุด บ้านจาเละ และบ้านปราแว ในนี้มีโบราณสถานกว่า ๔๐ แห่ง ชุมชนโบราณ ยะรังเป็นชุมชนรัฐโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ มีอาณาบริเวณติดกับ ๓ ตำบล คือยะรัง วัด และปิตูมุดี นักโบราณคดีสำรวจขุดค้นแหล่งโบราณคดีในเขตตำบลกระโด ตำบลวัด ตำบลระแว้ง และตำบล ปิตูมุดี พบว่าปรากฏซากโบราณสถานจำนวนมาก น่าจะเป็นพื้นที่ศาสนสถานมากกว่าที่อยู่อาศัยของประชาชน อาจเป็นไปได้ว่าที่อยู่อาศัยของชุมชนตั้งอยู่บริเวณแหล่งโบราณคดีบ้าน บราโอ และบ้านกรือเซะ เชื่อว่าแหล่งโบราณคดีทั้งสองเป็นบริเวณที่เคยตั้งอยู่ใกล้ทะเลเดิม (ชะวากทะเลยะรัง) มีร่องรอยคลองขุดของกิจกรรมมนุษย์ปรากฏอยู่ ชุมชนโบราณยะรัง มีความเจริญทางวัฒนธรรมสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอมรับนับถือศาสนาพุทธซึ่งได้รับอิทธิพลจากอินเดีย นอกจากการมีความสัมพันธ์กับภายนอกแล้วยังรับวัฒนธรรมใกล้เคียงที่นับถือศาสนาเดียวกัน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (วันเวลาราชการ)
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๙๕๙๕ ๑๑๖๙
๕.ช่องทางออนไลน์
FACEBOOK : เมืองโบราณยะรัง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม