ศาลหลักเมืองพะเยา จ.พะเยา

ที่ตั้ง ถนนดอนสนาม ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
๑.ศาลหลักเมือง คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ตั้งของเสาหลักเมือง ซึ่งก่อนการสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น แต่เดิมพะเยา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย และได้รับการยกฐานะขึ้นมาเป็นจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง จึงได้สร้างศาลหลักเมืองขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการก่อสร้าง จึงต้องย้ายสถานที่สร้างศาลหลักเมืองหลายครั้ง ผ่านมาเกือบ ๙ ปี จนกระทั่งในปี พ.ศ ๒๕๒๘ ได้เริ่มการดำเนินการก่อสร้างศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยาอีกครั้ง โดยหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล เจ้าอาวาสวัด อนาลโยทิพยาราม ได้ย้ายสถานที่สร้างศาลหลักเมือง มาตั้งอยู่ที่ริมถนนท่ากว๊าน มีถนนล้อมรอบทั้งสี่ด้าน ซึ่งสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๐

ศาลหลักเมือง เป็นศาลาจตุรมุขทรงไทย มีประตูเข้า-ออกทั้ง ๔ ด้าน หลังคาเป็นยอดปราสาท ลักษณะหลังคาซ้อนสองชั้นเสาหลักเมืองทำจากไม้มงคล ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปดอกบัวตูมผู้มากราบสักการะสามารถกราบไหว้ได้ทั้ง ๔ ทิศ

๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่

๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
ไม่มี
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5443 1350 (เทศบาลเมืองพะเยา)

๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : เทศบาลเมืองพะเยา
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบุเครื่องหมาย /)
ที่จอดรถ ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศาลหลักเมืองปราจีนบุรี

ที่ตั้ง ตรงข้ามกับซอยเทศบาล ๑ ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
๑. อาคารพระหลักเมืองก่อสร้างตามแบบของกรมศิลปากร เป็นสถาปัตยกรรมทรงไทย หลังคาจตุรมุขยอดปรางค์ หลังคาทรงไทยเป็นชั้นลด ๒ ชั้น ทรงจั่ว ๔ ด้าน หลังคามุขเป็นทรงจั่ว มุงด้วยกระเบื้องหางมนสีแดง ตรงกึ่งกลางหลังคามุขเป็นยอดปรางค์ ส่วนยอดปรางค์ประดับฝักเพกา (ลำภุขัน) มีลักษณะคล้ายวชิราวุธ อันเป็นอาวุธของพระอินทร์ นำมาซ้อนกัน ๓ ชั้น ที่หน้าบันของมุขทั้ง ๔ ด้าน สลักไม้ปิดทองประดับกระจกเป็นลวดลายเทวดาและช่อดอกไม้ตัวศาลถึงยอดปรางค์มีลวดลายขึ้นนูนและปั้นดินถอดพิมพ์ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีประตูเข้า-ออกทั้ง ๔ ด้าน
ภายในประดิษฐานเสาหลักเมือง ลักษณะเป็นเสากลมทำจากไม้มงคลชัยพฤกษ์ ฐานแกะสลักเป็นกลีบดอกบัวรองรับ ปลายยอดเสาหลักเมืองแกะสลักเป็น ๔ เศียร ๔ พักตร์ จัดสร้างโดยกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๕. ช่องทางออนไลน์ –
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
๑.ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร (ศาลเจ้าพ่อลักเมืองกำแพงเพชร)ตั้งอยู่บริเวณวัดพระแก้ว และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองกำแพงเพชร เป็นศาลเก่าแก่มานานกว่า ๗๐๐ ปี เชื่อกันว่า พระเจ้าวรมันต์ (เหม่) ผู้เรืองอำนาจเป็นผู้ก่อสร้างขึ้นทำด้วยศิลาแลงรูปกลม ยาวประมาณ ๒ เมตร ฝังโผล่พื้นดินขึ้นมาประมาณ ๑ เมตร มีรูปเศียรเทพารักษ์ อยู่บนยอดศิลาแลง ได้ผ่านการบูรณปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึง พุทธศักราช ๒๕๒๗ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร(พระยศในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ประกอบพิธีเจิมเสาหลักเมือง เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๒๗ และมีพิธีเชิญเสาหลักเมืองและเศียรเทพารักษ์ขึ้นเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๗
การสังเวยเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร จะมีขึ้นในวันที่ ๑๕ เมษายนของทุกปี เรียกว่า “วันพญาวัน” ซึ่งจะมีประชาชนจำนวนมากจะมาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน
๒.วันเวลา เปิด/ปิด
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๑๙๗๓ ๘๐๑๓
๕.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ /ทางลาด /ลานจอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม