โครงการศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขาชะงุ้ม

๑.โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พื้นที่บริเวณนี้เดิมทำเป็นฟาร์มปศุสัตว์และปลูกพืชไร่ มีการใช้ที่ดินอย่างผิดวิธีทำให้หน้าดินเสียหาย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เกิดสภาพความแห้งแล้งโดยทั่วไปจนไม่สามารถปลูกพืชได้ หรือผลผลิตลดลง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร จึงได้พระราชทานพระราชดำริในการปรับปรุงที่ดินเสื่อมโทรมแห่งนี้ให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ในการเพาะปลูกได้ รวมทั้งทรงยังแนะนำให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริในการปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ หน่วยงานต่างๆ ได้สนองพระราชดำริด้วยการศึกษาทดลองเพื่อหาวิธีการปรับปรุงดินในพื้นที่ให้กลับนำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้อีก ที่ดินแห่งนี้เหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้ทั้งความรู้ และเพลิดเพลิน พื้นที่กว่า ๘๔๙ ไร่ เป็นแหล่งศึกษาดูงานของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ภายในมีไร่แปลงสาธิต ฐานการเรียนรู้ต่างๆ ต้นไม้ชื่อ และกิจกรรมแนะนำคือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติบนป่าเขาเขียว ระยะทาง ๑,๑๗๐ เมตร ในเส้นทางจะได้สัมผัสกับป่าเต็งและป่าเบญพรรณ จุดชมวิวบนเขาเขียวมองเห็นพื้นที่โครงการด้านล่าง
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. ๐ ๓๒๒๔ ๐๘๐๓
๖.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/Khaochangoom/
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว)