วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง หรือวัดพระโต

ที่ตั้ง ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
๑.วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวงหรือวัดพระโต เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดศรีสะเกษ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๓๒๘ เป็นปีที่เจ้าเมืองศรีสะเกษ คนที่ ๒ พระยาวิเศษภักดี (ชม) ย้ายเมืองศรีสะเกษ จากที่ตั้งเดิมบ้านโนนสามขาสระกำแพงมายังเมืองศรีสะเกษ ซึ่งในขณะนั้นมีคนพบหลวงพ่อโต ภายใน ใจกลางป่าแดงจึงได้อุปถัมภ์บำรุง โดยสร้างวัดขึ้นบริเวณที่พบหลวงพ่อโต ตั้งชื่อว่า “วัดพระโต หรือวัดป่าแดง” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วัดมหาพุทธาราม” ภายในวิหารวัดประดิษฐาน “หลวงพ่อโต” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง ศรีสะเกษ จากคำบอกเล่า หลวงพ่อโตองค์จริง ถูกหุ้มอยู่ข้างใน เป็นพระพุทธรูปหินดำเกลี้ยง (บางแห่งว่าหินเขียว บางแห่งว่าหินแดง) ปางมารวิชัย เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดศรีสะเกษและผู้มาเยือน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการ : ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ : ๐๖.๐๐น. – ๑๘.๐๐น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
พระมหาสิงโห รักษาการเจ้าอาวาสวัด เบอร์โทร : ๐๘ ๐๒๘๐ ๔๑๔๙
๕.ช่องทางออนไลน์
เพจ facebook : “วัดพระโต อำเภอเมืองศรีสะเกษ”
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม