โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

ที่ตั้ง 1 หมู่ 5 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
๑.โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ทรงซื้อที่ดินจากราษฎรพื้นที่ ประมาณ ๒๕๐ ไร่ ทรงพระราชดำริให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร และ ให้ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน โดยเริ่มต้นที่มาจากพื้นที่ที่แห้งแล้งและเสื่อมโทรม กลับกลายเป็นพื้นที่สีเขียว ที่สามารถเพาะปลูกพันธุ์พืชต่าง ๆ รวมทั้งการปศุสัตว์ กิจกรรมโครงการ ประกอบไปด้วย การใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นพลังงานทดแทน การผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ การปลูกข้าว และ การทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 09.00-16.30 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว เที่ยวได้ตลอดทั้งปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 3247 2700 หรือ 0 2282 8200
๖.ช่องทางออนไลน์ –
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม