ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านพะงุ้น อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 ๑. นางสังวาลย์ พิมลรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้บ้านพะงุ้น โดยได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่นั้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หมู่บ้านของตนเอง ที่มีความมุ่งหวังให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้รับสิ่งที่ดีจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ให้มีอยู่มีกินในพื้นที่ของตนเอง มีการจัดทำ แผนแม่บทชุมชน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ที่มีหน่วยงานภาคราชการเข้ามามีส่วนร่วม เข้ามาส่งเสริมต่อยอดให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติกิจกรรมในชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงในชุมชนและสร้างให้มีผลงานออกสู่สายตาคนภายนอกปัจจุบันศูนย์แห่งนี้มีฐานการเรียนรู้ 9 ฐาน และพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ ให้กับผู้นำต้นแบบเข้ามาศึกษาข้อมูล นำไปปรับใช้กับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของจังหวัดชุมพร
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ตลอดเวลา ต้องแจ้งล่วงหน้า
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) ตลอดปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 9594 6392
๖. ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง-พะงุ้น
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก ( ห้องน้ำ/ที่จอด)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองกา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นในหมู่บ้านและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ของชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะความเป็นอยู่ในระดับปานกลาง มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา ๑ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองกา ระดับอาชีวศึกษา ๑ แห่ง คือ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี และหน่วยงานราชการ 
ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองกาเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่ยังคงความเป็นอยู่อย่างพอมีพอกินและรักษาศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงาม มีศาลตายายเป็นศาลประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ให้ยึดเหนี่ยว ความเคารพ และสมานสามัคคีของคนในชุมชน นอกจากนี้ ยังมีภูมิปัญญาของชุมชนในด้านต่าง ๆ 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แม่น้ำปราณบุรี
เป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของชีวภาพ เป็นแม่น้ำที่ยังประโยชน์แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น โดยมีการสร้างเป็นพื้นที่ชลประทาน และเป็นสถานที่สำหรับล่องเรือเพื่อการท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดนาห้วย
วัดนาห้วย เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่ชุมชนมาตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์ มีอายุรวม 200 ปี มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดนาห้วยซึ่งเกิดขึ้นโดยความร่วมมือกันของชุมชนกับวัด ในการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีในชุมชน โดยมีการจัดแสดงวัตถุโบราณที่ทางเจ้าอาวาสวัดมอบให้กับทางพิพิธภัณฑ์ และวัตถุเก่าแก่ที่ชาวบ้านได้นำมามอบให้ รวมถึงนิทรรศการชีวประวัติ เจ้าอาวาสวัดนาห้วยองค์ก่อนถึง 10 องค์ ทั้งในรูปแบบของภาพถ่ายและของใช้ ประวัติและวิวัฒนาการทางด้านโบราณคดี 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โดย นายสมาน ทิพเนตร เป็นผู้ทำการเกษตรจนได้รับรางวัลจากหลายหน่วยงานจนได้เป็นผู้นำต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” 

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การร่วมรำกลองยาว
ศาลาประชาคมบ้านหนองกา เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรม ที่สืบสานและสืบทอด รวมทั้งบูรณาการประยุกต์ให้น่าสนใจ และมีหน่วยงานต่าง ๆ เชิญไปร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
การร่วมประกอบการทำ ผลไม้กวน ผลไม้หยี
อาคารกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองกาสามัคคี เป็นกลุ่มที่แปรรูปสินค้าทางการเกษตรอาทิ กล้วยกวน สับปะรดหยี มะเขือเทศหยี มะขามหยี ขนุนกวน เป็นต้น ซึ่งได้รับรางวัลจากหลายหน่วยงานในเรื่องรสชาติ และมีช่องทางจำหน่ายที่หลากหลาย