ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้“โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” จังหวัดลพบุรี

หมู่ที่ 5 ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕ ตำบลโก่งธนู เป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำแปลงผักสวนครัว ปลูกผักปลอดภัยไว้รับประทานในครัวเรือน เหลือจากรับประทานก็นำไปแลกผักอื่นกับเพื่อนบ้าน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) ตลอดทั้งปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู โทรศัพท์ 0 3678 1642
๖.ช่องทางออนไลน์ – Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู
– Website : www.kongthanu.go.th
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม