โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๒ บ้านแจ้งน้อย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๑.เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ เป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร มาทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยซ้ำซาก ณ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรวม ดังนี้
๑. พัฒนาขุดลอกหนองอึ่งเพื่อเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรและขยายพันธุ์ปลา
๒. พัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ สภาพดิน โดบรอบหนองอึ่ง โดยปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้าง พลังทลายของดิน
๓. ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอึ่ง เพื่อให้คนผู้กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน
โครงการฯ มีสถานที่ศึกษาดูงานที่จะให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้ อาทิ การแปรรูปอาหารจากป่าชุมชน , การเพาะเห็ดไมคอร์ไรซาในกล้าไม้ยางนา , แปลงปลูกป่าสามอย่าง , ประโยชน์สี่อย่าง และห้องเรียนธรรมชาติป่าชุมชนดงมัน ๓,๐๐๖ ไร่ โดยผู้ที่ศึกษาดูงานจะได้เรียนรู้วงจรชีวิตของการเกิดเห็ดธรรมชาติหลากหลายชนิด เช่น เห็ดเผาะ เห็ดโคน เห็ดระโงก และเห็ดที่สามารถรับประทานได้ชนิดอื่น ๆ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ (ติดต่อโครงการฯ)
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เที่ยวได้ตลอดปี
ช่วงเวลาแนะนำ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
หมายเหตุ : ศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะ ติดต่อโครงการฯ
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๔๕๗๓ ๗๐๑๐
๖.ช่องทางออนไลน์
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง-อันเนื่องมาจากพระราชดำริ-จังหวัดยโสธร
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม