โรงแรมเดอะริเวอร์

๑.ประเภทของที่พัก (โรงแรม)
๒.จำนวนห้อง 40 ห้อง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา
ห้องพัก ราคา(บาท) Standard 790 / Superior 990 / Suit 1490 / Family Room 2490
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
-จักรยานยนต์ ให้เช่า ราคา 100 บาท/ชม 250 บาท /วัน
-จักรยานล้อใหญ่ ให้เช่า ราคา 40 บาท/ชม 80 บาท/วัน
-จักรยานแม่บ้าน ให้เช่า ราคา 20 บาท/ชม 60 บาท/วัน

๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 4252 2999,08 3669 2999
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook โรงแรมเดอะริเวอร์ นครพนม

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม