ผ้าฝ้ายดอนหลวง จังหวัดลำพูน

หมู่บ้านหัตถกรรม บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
๑.ชุมชนบ้านดอนหลวง เป็นแหล่งผลิตงานหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือรายใหญ่และเป็นที่รู้จักมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ที่ตั้งอยู่ในตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง แต่น้อยคนนักที่จะรู้จักถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา อันยาวนานกว่า ๒๐๐ ปี ของบ้านดอนหลวง และการทอผ้าด้วยมืออันลือเลื่องที่อยู่คู่วิถีชีวิตมาตั้งแต่เดิม ปัจจุบันการทอผ้าฝ้ายของชาวบ้านดอนหลวงมีการพัฒนารูปแบบ สีสัน และลวดลายให้มีความทันสมัย กลายเป็นสินค้าหัตถกรรมจากผ้าฝ้ายหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น เสื้อผ้า ผ้าคลุมไหล่ปลอกหมอน ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูเตียง เป็นต้น อีกทั้งยังผลิตสินค้าออกจำหน่ายเป็นสินค้าที่ระลึกไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมายทั้งในและนอกประเทศ นับเป็นแหล่งผลิตสินค้าจากผ้าฝ้ายทอเมืองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ บ้านดอนหลวงจัดงาน “แต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง” ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งกลายมาเป็นงานแสดงสินค้าประจำปีของหมู่บ้าน และบ้านดอนหลวงได้เป็นหมู่บ้านโอท็อปแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (หมู่บ้าน OVC) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับหรือตกแต่ง)
ผลิตภัณฑ์ชุดพื้นเมือง และเสื้อจากผ้าฝ้ายทอมือ
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง
เบอร์โทรศัพท์ 0 5355 6732
๕.ช่องทางออนไลน์
เว๊ปไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

โอท็อป (หลังศาลากลาง)

ที่ตั้ง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ เมืองไม้บาติก
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางสาวอรศรี สุทธิสา
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าลายสาเกต
ผ้าไหมลายสาเกต” คือ ผ้าไหมที่ประกอบด้วยลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ในการทอผ้าไหมของ จ.ร้อยเอ็ด ที่ได้นำเอาลายมัดหมี่พื้นบ้าน ๕ ลาย ที่ ได้นำมาประยุกต์ไว้ในผ้าผืนเดียวกันและได้มีการประกาศชื่อลายนี้ว่า คือ “ลายสาเกต” เป็นผ้าเอกลักษณ์ประจำ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ โหวด
ของเล่นพื้นบ้านของภาคอีสานทำด้วยไม้ซางยาวหลายขนาดนำมามัด หรือตรึงด้วยชันโรง โดยเรียงเป็นวงกลมไล่ตามความยาว มีเชือกผูกเป็นหางสำหรับจับแกว่งให้เกิดเสียง หรือเหวี่ยงให้ตกแข่งวัดระยะกัน, เครื่องดนตรีซึ่งดัดแปลงมาจากของเล่นดังกล่าว ใช้
๓.๓ ชื่อผลิตภัณฑ์ น้ำผึ้งณัฐดนัย
น้ำผึ้งมีคุณประโยชน์จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ว่าน้ำผึ้งเป็นยาอายุวัฒนะ กินแล้วอายุยืน ไม่แก่เร็ว และนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่าง บริเวณใดที่มีผึ้งอาศัยอยู่ แสดงถึงคุณภาพอากาศ และความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ ๐๘.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐๘ ๑๓๖๙ ๘๗๑๑
๖.ช่องทางออนไลน์ เฟสบุค เล็กเมืองไม้บาติก

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม