แหล่งเรียนรู้การทำขนมไทยมงคล ณ โฮมสเตย์ไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ตั้ง หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โฮมสเตย์ไทรน้อย 46 หมู่ 6 ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑. เรียนรู้การทำขนมไทยมงคล อาทิ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน จ่ามงกุฎ ทองเอก เสน่ห์จันทร์ ขนมชั้น
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ เปิดทุกวัน
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว เที่ยวได้ทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
โปรแกรมพักค้างคืน (รวมค่ารถ/
ที่พัก/อาหาร ๗ มื้อ)
-3 วัน ๒ คืน จำนวน ๒ คน
ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท/คน
-๓ วัน ๒ คืน จำนวน ๔ คน
ราคา 12,900 บาท/คน
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามโดยตรงกับทางโฮมสเตย์
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 08 1946 5457
๖. ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/homestaysainoy
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม 

โฮมสเตย์ไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ตั้ง หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โฮมสเตย์ไทรน้อย 46 หมู่ 6 ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑. ประเภทของที่พัก (โฮมสเตย์)
๒. จำนวนห้อง ๔ ห้อง
๓. ประเภทห้องพัก/ราคา
ห้องพัก Standard
ราคา(บาท) ๓๕๐/คน หรืออื่น ๆ
บ้านอาจารย์มยุรี ๔ ห้อง ๒๐ คน
บ้านอาจารย์นิพนธ์ เป็นโถงยาว นอนได้ ๑๒ คน
บ้านพี่จำลอง เป็นโถงยาว นอนได้ ๑๒ คน
บ้านลุงเปรม เป็นโถงยาว นอนได้ ๑๒ คน
๔. สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
มีอาหารเช้า (กาแฟ โอวัลติน)
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 08 1946 5457
๖. ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/homestaysainoy

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม