โฮมสเตย์ (ชานสมุทร/มาหาสมุทร) จ.ระยอง

ที่ตั้ง ๑๘๕/๑ หมู่ที่ ๒ ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง
๑.ประเภทของที่พัก (โฮมสเตย์)
๒.จำนวนห้อง ๑๐ ห้อง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา ห้องพักมีทั้งแบบโรงแรมและแบบรีสอร์ท
ห้อง พัก Family Room
๑) วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ ห้องพัก ๓ คน ราคา ๒,๐๐๐ บาท
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ห้องพัก ๓ คน ราคา ๒,๒๕๐ บาท
๒) วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ ห้องพัก ๔ คน ราคา ๓,๑๕๐ บาท
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ห้องพัก ๓ คน ราคา ๓,๕๐๐ บาท
๓) วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ ห้องพัก ๕ คน ราคา ๓,๓๕๐ บาท
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ห้องพัก ๓ คน ราคา ๓,๘๐๐ บาท
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
-อาหารเช้า+เครื่องดื่ม -มีเครื่องปรับอากาศ –เครื่องทำน้ำอุ่น
-ที่จอดรถ -เรือชมเหยี่ยว (๒๐๐ บาท/คน)
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
-โทร. ๐๘ ๑๒๐๙ ๒๑๐๘
๖.ช่องทางออนไลน์
-mrchansamut45@gmail.com
-https://www.facebook.com/baanchansamut

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม