ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะแก้วพัฒนา จังหวัดสุรินทร์

เป็นชุมชนที่มี 3 ชาติพันธุ์ ลาว กูย(ส่วย) เขมร มาอยู่ร่วมกัน  อย่างสันติ และยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทั้ง 3 ชาติพันธุ์ไว้อย่างเหนียวแน่น มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ลำห้วยทับทันที่เชื่อมต่อจากจังหวัดศรีสะเกษ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชนบ้านเกาะแก้วพัฒนา 

มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น รำแกลมอ หรือการรำผีฟ้าของชาวลาว การรำแม่มดของชาวเขมร และรำสามเผ่า ประกอบด้วย เขมร กูย (ส่วย) ลาว  และรำสาวไหมชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะแก้วพัฒนา  มีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นคือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปเสื่อกก และมีอาหารพื้นถิ่นรองรับการบริการนักท่องเที่ยว อาทิ แปรรูปน้ำพริก ข้าวต้มใบมะพร้าว  ขนมเทียนสมุนไพร ไข่เค็มผู้พัน 

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งวัดเกาะแก้วเป็นศูนย์รวมจิตใจ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว
อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว สร้างโดยกรมชลประทาน เมื่อปี พ.ศ. 2530 มีเนื้อที่ทั้งหมด 6.50 ตารางกิโลเมตร (246.15 ไร่) พื้นที่การจัดเก็บน้ำ 5,000,000 ลูกบาศก์เมตร มีน้ำตลอดทั้งปี อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้วถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเงียบสงบ มีภูมิทัศน์สวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน
เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
เป็นการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี และนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลของสินค้า

กิจกรรมการท่องเที่ยว

อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว
อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว สร้างโดยกรมชลประทาน เมื่อปี พ.ศ. 2530 มีเนื้อที่ทั้งหมด 6.50 ตารางกิโลเมตร (246.15 ไร่) มีน้ำตลอดทั้งปี อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้วถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเงียบสงบ มีภูมิทัศน์สวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ

โครงการ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน
เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ฐานการเรียนรู้การทอเสื่อกก
ได้เรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบตัว และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัย ปู่ ย่า ตา ยาย มีการนำเส้นกกมาทอเป็นของใช้ในครัวเรือน 

ฐานการเรียนรู้ข้าวต้มมัดใบมะพร้าว
เรียนรู้การห่อขนมต้มด้วยใบมะพร้าว ซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านของชุมชน

ฐานการเรียนรู้การทำไข่เค็มสมุนไพร, ดินสอพอง
เรียนรู้การทำไข่เค็มสมุนไพร และชมเกษตรอินทรีย์

ล่องเรือชมป่าชุมชน ลำห้วยทับทัน
ล่องเรือชมป่าชุมชน ลำห้วยทับทัน ชมอีกาบินกลับรัง

ปั่นจักรยานในป่าชุมชน 182 ไร่
ปั่นจักรยานในป่าชุมชน 182 ไร่ ประกอบไปด้วย
– ป่าเห็ด
– ป่าต้นพยูง
– ป่าต้นพะยอม
– ป่าต้นมะดัน
– ป่าต้นกันเกรา

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม