กลุ่มผ้าทอมือไทยพวน

ณ ศูนย์ภูมิปัญญามนุษย์ วัดบ้านใหม่ ชมการสาธิตการทอผ้าไทยพวนด้วยกี่กระตุกแบบโบราณ ซึ่งป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นที่ได้มีการถ่ายทอดมาจากบรรพชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้เกิดการสืบสานอนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุนสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ ทั้งนี้ สามารถยึดเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมให้กับชาวบ้านในชุมชน ปัจจุบันมีการพัฒนาลายผ้าในรูปแบบต่างๆ มากมาย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเที่ยวชุมชน ยลวิถี วัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก

ที่ตั้ง เลขที่ 84 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

๑. ชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลอง มีพระครูวิริยานุโยค เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลองเป็นผู้นำที่เข้มแข็งของชุมชน คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพวนซึ่งยังคงดำเนินชีวิตตามวิถีของชาวไทยพวน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มีความรู้รักสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีการรวมกลุ่ม เช่น กลุ่มการแสดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน กลุ่มอาหารพื้นบ้าน กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มมัคคุเทศก์ กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวน และกลุ่มจิตอาสา ชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลอง เป็นชุมชนชาวไทยพวน ที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ อัตลักษณ์ที่โดดเด่น เช่น คนในชุมชนมีการสื่อสารพูดจากันด้วยภาษาพวน การแต่งกายตามแบบไทยพวนและมีอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกผู้มาเยือน การจัดเลี้ยงอาหารโตก ไทยพวน การแสดง ๓ ลำ ลำตัด ลำโทน ลำพวน การสืบสานประเพณีบุญทานข้าวจี่ – วิถีไทยพวน จัดพิธีกรรมสูตรเสื้อสูตรผ้า ในเทศกาลสงกรานต์ไทยพวน และมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน “มิวเซียม ปะพวนที่ปากพลี” เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการดำเนินชีวิตตามแบบวิถีไทยพวนในอดีต
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
นักท่องเที่ยว 30 คนขึ้นไป
ครึ่งวัน ราคา 300-400 บาท
1 วัน ราคา 800-900 บาท
2 วัน ราคา 1,200-1,400บาท

๔. เบอร์โทรศัพท์ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดใหม่ดงกระทงยาม จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อดงกระทงยามมีคำอธิบายจากคนในท้องถิ่นว่าหมายถึงดงไม้ที่อยู่กลางทุ่งซึ่งเมื่อถึงฤดูน้ำหลากมาท่วมจะเวิ้งว้างแลดูคล้ายกับเป็นกระทงที่ลอยอยู่กลางน้ำกับมีเรื่องของเสียงคล้ายฆ้องยามที่ดังขึ้นทางชายดง เป็นประจำประชากรส่วนใหญ่ยังคงมีเชื้อสายชาวพวนซึ่งเล่ากันว่าอพยพมาจากทางนครเวียงจันท์ตั้งแต่ราวสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน มีชาวไทยพวน ที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ขนมธรรมเนียม ที่ไม่เหมือนที่อื่น เช่น ภาษา การแต่งกาย อาหาร ความเชื่อ แนวปฏิบัติวัฒนธรรมประเพณี มีที่พักโฮมสเตย์ มีการจัดการท่องเที่ยว ๑ วัน มาที่เดียวเที่ยวครบทุกมิติ 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนบ้านดงกระทงยาม
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของใช้โบราณ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงบริจาคทรัพย์ ห้าแสนบาทในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

น้ำตกเขาอีโต้ และเดินทางขึ้นเขาใหญ่ เพื่อพักผ่อน หรือแวะชมธรรมชาติได้ตามอัธยาศัย
น้ำตกธรรมชาติ สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อน 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฐานเศรษฐกิจพอเพียงชมการปลูกพืชผักสมุนไพรใช้เป็นยา โดยนางครองขวัญ ช่างเก็บ
มีการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อรับประทานเองในครัวเรือน และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้าน ถ้าเหลือจำหน่าย 

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กลุ่มเรียนรู้ทำตะกร้อตะแกรงจากเส้นลวด
ชุมชนบ้านดงกระทงยาม ชมการทำตะกร้อตะแกรงจากเส้นลวด สานเป็นต่างหู กล่องกระดาษทิชชู่ ฯลฯ โดยนางบรรยาย คมคาย

กลุ่มการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี ไทยพวนบ้านดงกระทงยาม

รร.บ้านดงกระทงยาม

๑. มีการสอนการฟ้อนรำไทยพวน
๒. มีการสอนภาษาไทยพวน
๓. มีการอนุรักษ์การแต่งกายไทยพวน
๔. มีการทำอาหารคาว-หวานไทยพวน
๕. มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยพวน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม